• Català
  • Castellano
  • English

Empreses

Convocatòria per a l'any 2020 d'ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat (Núm. 122 de 11 de juliol de 2020. Fascicle 116 - Sec. III. - Pàg. 23052).

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11220/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

 

MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM I DE COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL
RDL 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE núm. 178 de 27 de juny de 2020).

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/index.php
La norma estén els efectes dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOs) per força major adoptats arran de la COVID-19 fins al pròxim 30 de setembre, i introdueix mesures sobre l'exoneració de quotes, la protecció per desocupació o el cessament d'activitat de treballadors autònoms.


 

Pròrroga durant la FASE 3, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020 (BOIB 80, de 12 de maig), de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l'article 19 de l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB núm. 17, de 26 gener de 2018)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11201/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472

Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics

BOIB
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11199/634777/resolucio-del-conseller-de-transicio-energetica-i-
TRÀMIT
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4217284

 

Pròrroga dels ERTE per força major i l'exoneració d'assegurances socials fins al 30 de juny
Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4959-consolidado.pdf


Pròrroga durant la FASE 2, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020 (BOIB 80, de 12 de maig), de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB núm 17, de 26 gener de 2018).
Decret de Presidència

Restricció dels horaris d'apertura dels establiments compresos a l'article 19 de l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB nº 17, de 26 gener de 2018).
Decret de Presidència

 

Ampliació controlada de l'autorització d'Ocupació de Via Pública per a terrasses i d'altres instal·lacions durant l'estat d'alarma, a l'illa de Formentera
Decret de Presidència

EMPRESA (PIME)
BOE 112- 22/04/2020
Mesures per a reduir els costos de pimes i autònoms (arts. 1-5 i addicionals): Arrendaments per a ús diferent del d'habitatge amb grans forquilles / Altres arrendaments per a ús diferent del d'habitatge

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. (BOE Núm. 112, 22 d'abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


EMPRESA

BOE 112- 22/04/2020
Mesures per a reforçar el finançament empresarial (arts. 6 i 7): Subvencions de la E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. sota la modalitat de préstec

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. (BOE Núm. 112, 22 d'abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


Mesures fiscals (arts. 8-12 i addicionals): Tipus impositiu aplicable de l'Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19 / Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats prevista en l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats

Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. (BOE Núm. 112, 22 d'abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


ERTO (ERTE):
L'Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) és una mesura a la qual les empreses poden acollir-se en situacions totalment excepcionals i amb caràcter temporal

https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/expedient_de_regulacia_temporal_docupacia_erto/


Línia de liquiditat extraordinària ISBA

https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/linies_isba_liquiditat/?mcont=119145
https://www.isbasgr.es/es/


Línia d'avals de fins a 100.000 milions per a facilitar a empreses, Pimes i Autònoms l'accés a la liquiditat que tant necessiten

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament de crèdits concedits per la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana empresa del Govern central

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/dof/spa/pdf


Línia d'avals ICO per empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/lania_daavals_ico_per_empreses_i_autanoms_per_palaliar_els_efectes_econamics_del_covid-19/


Seon tram de la línia d'avals ICO per a pimes i autònoms

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4414-consolidado.pdf


Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4070-consolidado.pdf


Ajudes per a sostenir l'Activitat Econòmica

  • Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat.
  • Suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/


Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball (Reial decret llei 8/2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf


Extensió de la moratòria del deute hipotecari al col·lectiu dels autònoms, empresaris i professionals (Reial decret llei 11/2020)

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf


ICO Sector Turístic i activitats connexes COVID 19 / Thomas Cook

https://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/linies_ico_liquiditat/