• Català
  • Castellano
  • English
Áreas Servicios Generales Presidencia El Ple del Consell Insular de Formentera aprova les retribucions dels consellers, que no varien respecte la legislatura passada

El Ple del Consell Insular de Formentera aprova les retribucions dels consellers, que no varien respecte la legislatura passada

El Consell de Formentera ha celebrat aquest matí el ple d’organització, en el qual, entre altres coses, s’ha donat compte de la composició dels grups polítics i dels seus portaveus. En aquest cas, el Ple estarà compost pel Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, el portaveu del qual és José Manuel Alcaraz, el Grup Gent per Formentera, amb Alejandra Ferrer com a portaveu, i el Grup PSIB-PSOE de Formentera, amb Ana Juan en el càrrec de portaveu.

Així mateix, s’ha donat compte de la composició de la Junta de Portaveus, que estarà composta per Llorenç Córdoba, com a president, José Manuel Alcaraz i Javier Serra com a vicepresidents, i Alejandra Ferrer i Rafael González com a portaveu i suplent del Grup Gent per Formentera respectivament i Ana Juan i Rafael Ramírez com a portaveu i suplent del Grup PSIB-PSOE de Formentera.

També s’ha donat compte al ple del nomenament dels integrants de la Junta de Govern, el president del qual serà Llorenç Córdoba i els vocals Verónica Castelló, Javier Serra, Óscar Portas, José Manuel Alcaraz i Cristina Costa, a més de donar compte de les vicepresidències que tendrà el Consell, concretament tres, les quals recauen en Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

L’equip de Govern ha donat compte així mateix al ple de la dedicació dels consellers. En aquest sentit tendran dedicació exclusiva Llorenç Córdoba, Verónica Castelló, Javier Serra, José Manuel Alcaraz, Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. Javier Tur tendrà una dedicació parcial al 50 % i Artal Mayans una dedicació al 90 %.

Posteriorment s’ha donat compte de la delegació de competències de la presidència en favor de la Junta de Govern, dels vicepresidents i dels diferents consellers de l’equip de Govern, a més de donar compte del nomenament del personal eventual, en aquest cas del responsable de comunicació.

D’altra banda, el Ple del Consell Insular de Formentera ha aprovat que les sessions es duran a terme mensualment l’últim dijous no festiu del mes que correspongui, a les 9.30 hores. També s’han creat les diferents comissions informatives permanents, que es reuniran mensualment prèviament a la celebració de les sessions del ple. Concretament hi haurà tres comissions informatives permanents: la d’Economia, Turisme, Serveis Generals i Especial de Comptes; la de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Infraestructures; i la d’Assumptes Socials, Cultura, Esports, Joventut i Participació Ciutadana. Les comissions estaran compostes per un president i cinc vocals en representació del Grup Sa Unió de Formentera PP-Compromís, tres en representació del Grup Gent per Formentera, dos en representació del Grup PSIB-PSOE i un representant de Secretaria o Intervenció.

El Ple ha aprovat també, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, la dedicació exclusiva del president del Consell, Llorenç Córdoba, amb una retribució anual bruta de 54.000 euros en catorze pagues. També tendran dedicació exclusiva i una remuneració de 52.425 euros anuals en catorze pagues els tres vicepresidents, Verónica Castelló, Javier Serra i José Manuel Alcaraz.

Tendran dedicació exclusiva i un salari de 51.300 euros bruts anuals en catorze pagues Óscar Portas, Cristina Costa i Eva Nieto. S’ha aprovat també la dedicació parcial del conseller Javier Tur en un 50 % amb una retribució bruta de 25.650 euros en catorze pagues. La resta del seu temps laboral el dedicarà al seu treball en el SAMU 061, dependent del Govern balear. Per al conseller Artal Mayans, el Ple ha donat llum verda a la dedicació parcial del 90 % amb una retribució bruta anual de 46.170 euros en catorze pagues.

Quant als membres de l’oposició, el Ple ha aprovat, amb el vot en contra dels grups Gent per Formentera i PSIB-PSOE, la dedicació parcial d’un 50 % per als consellers designats pels grups polítics de l’oposició (un per grup), que rebran una retribució bruta anual de 25.650 euros.

El Ple ha aprovat també delegar a la Junta de Govern les següents atribucions:

- Aprovar les bases reguladores de les subvencions.

- Establir preus públics.

- Plantejar conflictes de competències a altres administracions públiques i autoritzar l’exercici          d’accions judicials en matèries de la competència del Ple.

- Autoritzar i disposar de partides en l’àmbit de la seua competència.

- Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.

- Exercir les atribucions que li assignen expressament la Llei de consells insulars o altres lleis o el reglament orgànic.

- L’exercici de la potestat sancionadora en els casos en què sigui atribuïda al Ple per la legislació general o sectorial.

- El reconeixement extrajudicial de crèdits si no hi ha dotació pressupostària.

En aquest punt, el Grup socialista s’ha abstingut, mentre que el grup Gent per Formentera ha votat en contra.

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE