• Català
  • Castellano
  • English

Ferrer i Antich signen un conveni per a la implantació del vehicle elèctric a Formentera

visita_antich_webEl president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer ha rebut avui en visita oficial a l’honorable president del Govern de les Illes Balears, el Sr. Francesc Antich per a la signatura d’un protocol general de col·laboració per al desplegament del vehicle elèctric a Formentera.

L’objecte d’aquest protocol és fixar els termes de col·laboració genèrica entre les parts signants per desenvolupar a l’illa de Formentera diverses accions per a la implantació progressiva del vehicle elèctric a les Illes Balears.

Aquest desenvolupament s’instrumentarà mitjançant l’execució d’accions com el foment de la demanda de vehicles elèctrics i la seua gestió.

El Consell de Govern, en la sessió de dia 30 d’abril de 2010, acordà impulsar la implantació del cotxe elèctric dins l’àmbit de les Illes Balears. Per aquest motiu adoptà l’acord de crear la Comissió de Treball per a l’Impuls del Cotxe Elèctric a les Illes Balears, la qual està integrada per responsables de totes les conselleries implicades i adscrita a la Conselleria de Presidència.

L’objectiu d’aquesta Comissió és estudiar i definir les diferents qüestions necessàries per poder promoure un pla per a la implantació del cotxe elèctric en l’àmbit de les Illes Balears, el qual ha de preveure, entre d’altres, aspectes com ara la capacitat de la xarxa elèctrica, la definició dels punts de càrrega, la repercussió de les depeses de gestió del sistema en els usuaris, el desenvolupament de mesures compensatòries, etc.

Per aquest motiu, el Consell de Govern acordà que sigui la Comissió esmentada l’encarregada de vetllar perquè la introducció del cotxe elèctric asseguri la reducció de les emissions de CO2 del sector i procuri que l’electricitat sigui, al màxim possible, d’origen renovable. Així mateix, també li encarregà vetllar perquè aquesta introducció sigui compatible amb les polítiques de mobilitat sostenible i es minimitzin els impactes ambientals derivats de la implementació del vehicle.

Finalment, el Consell de Govern acordà encarregar a la Comissió els estudis previs corresponents per a l’elaboració d’un pla d’acció per a la implementació del cotxe elèctric en l’àmbit de les Illes Balears, per al període 2010-2015.

Així doncs, estudis previs defineixen el futur Pla d’Acció del desplegament del vehicle elèctric a les Illes Balears amb l’objectiu de poder donar servei a una flota d’aproximadament 7.500 vehicles elèctrics, de cara a l’any 2015,  disposar d’un teixit empresarial que doni suport al projecte de desenvolupament del vehicle elèctric, cosa que facilitarà la diversificació industrial i potenciarà l’R+D+I, i gaudir d’unes infraestructures, punts de recàrrega, etc., adients amb les necessitats de les Illes.

El Consell Insular de Formentera ha desenvolupat la instal·lació d’un total de 26 estacions de recàrrega públiques, que complementen les 20 estacions d’iniciativa privada anteriors,  la qual cosa converteix Formentera en el territori de les Illes Balears amb una més alta concentració de punts de recarrega 100 % operatius.

Les dos administracions tenen voluntat d’aunar esforços a Formentera, per tal d’establir un marc general d’actuació i de cooperació que doni suport al desenvolupament d’activitats dirigides al desplegament del vehicle elèctric a Formentera.

Els eixos a desenvolupar van des del foment de la demanda, a través de la renovació de la flota de vehicles, públics i privats, mitjançant l’adquisició de vehicles elèctrics:
— Flotes públiques: fomentar la renovació, per part d’organismes públics com el Consell Insular de Formentera, la qual cosa comporta un efecte addicional exemplar sobre la societat.
— Flotes privades: fomentar la renovació de les flotes que presenten més possibilitats de ser electrificades, per tal d’adquirir una quantitat, com a mínim, de 83 vehicles elèctrics. S’intentarà que aquesta renovació sigui la de vehicles de lloguer.

Així mateix, és una prioritat fomentar la implementació del programa de desplegament de les infraestructures de recàrrega a Formentera, per tal de superar els 46 punts actuals (20 privades i 26 públiques) i assolir:
— 95 punts de recàrrega en aparcaments de flotes
— 15 punts de recàrrega lenta en aparcaments públics o centres comercials
— 15 punts de recàrrega lenta a la via pública
— 10 punts de recàrrega ràpida en emplaçaments públics

Altres vies son fomentar la generació i distribució d’energia renovable per al subministrament dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics i fomentar el desenvolupament de programes que augmentin l’eficiència energètica de la xarxa elèctrica mitjançant mesures tecnològiques com la implantació de Smart Grids impulsant la comunicació mitjançant TIC.

La Comissió de Seguiment presentarà les accions per impulsar els plans de treball, els quals inclouran una anàlisi detallada dels diferents projectes en un termini de tres mesos des de la seva constitució.