• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Cultura i Patrimoni El projecte guanyador de la beca d'investigació estudiarà la microtoponímia de les véndes de gregal

El projecte guanyador de la beca d'investigació estudiarà la microtoponímia de les véndes de gregal

becainvestigacio webD’un total de disset projectes, tots ells emmarcats dins les branques de ciències socials i humanitats, el Consell Insular de Formentera ha finalitzat el procediment de selecció del projecte guanyador de la Beca d’investigació, que enguany s'ha concedit a Vicent Ferrer i Raquel Guasch pel projecte “Estudi Ecotoponímic de les véndes de gregal de l'illa de Formentera”.

En aquesta convocatòria i d'acord amb les bases aprovades, les temàtiques d'investigació s'han acotat a les branques de ciències socials i humanitats amb la finalitat de fomentar la investigació relacionada amb el patrimoni historicoartístic de Formentera.

El projecte guanyador de la beca té com a objectiu la recollida de la microtoponímia marina, costanera i d'interior de les véndes de gregal de Formentera, zona que inclou la parròquia de Sant Ferran de ses Roques. La finalitat és la recollida de la microtoponímia de tota l'illa abans que sigui víctima de l'oblit davant dels corrents globalitzadors.

Una Comissió avaluadora s’ha encarregat de valorar les sol·licituds presentades i ha proposat atorgar la beca al projecte que ha assolit major puntuació en el procediment d’avaluació. Aquest òrgan està presidit per la consellera de l’àrea de Cultura i Patrimoni de Formentera, un secretari assignat per l’àrea de Secretaria i quatre vocals designats tenint en compte la naturalesa dels projectes presentats. Així mateix, el Consell insular assignarà un director/a de la beca, a proposta de la Comissió avaluadora, que realitzarà el procés de seguiment de la investigació.

El principal recurs metodòlogic és el treball de camp amb informadors orals, el qual pretén recollir els diferents ordres de la vida a l'illa al llarg del segle XX. A principis del segle XXI son pocs els formenterers que han viscut fets històrics tan determinants com la Guerra Civil, l'emigració a Amèrica, l'exili, els primers moments de la indústria turística, l'accelerat canvi en la fesomia del paisatge de l'illa, etc. Per això, és mes urgent que mai que la investigació s'expandeixi cap aquest àmbit privat i íntim de la història: la memòria.

La història oral de Formentera presenta múltiples cares i permet aprofundir en el coneixement de molts àmbits de la història local: la tecnologia, la indústria, l'explotació del sòl, la navegació, la gastronomia, la literatura popular, la medicina tradicional, la botànica i la fauna, etc. Per tot això, l'estudi es basa en una triple vessant:
Es tracta d'un projecte continuatiu, en tant que reprén i complementa una investigació ja encetada i l'orienta cap a una descripció general de la toponímia de l'illa.
És un projecte tranversal, ja que la informació obtinguda i catalogada afecta no solament a la filologia, sinó tots els àmbits de la cultura i la història de l'illa de Formentera.
És un projecte formatiu, atès que preveu la formació pràctica de joves investigadors en la història oral, la funció dels quals és importantissima en l'actual context de canvi social.

La zona d'estudi queda delimitada a les véndes de ses Roques, sa Punta, es Molí-s'Estany i ses Salines. El treball abraçaria la totalitat dels territoris de la parròquia de Sant Ferran, que inclouen també les illes d'Espalmador i de s'Espardell.

La investigació objecte de la beca concedida s’haurà de realitzar dins el termini de dotze mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la concessió i l’import per a la investigació és de 6000 euros, el mateix import que l'anterior convocatòria.

L’àrea de Cultura i Patrimoni tendrà prioritat a l’hora de publicar el treball, si ho considera interessant i factible. L’acceptació de la beca i el lliurament de l’estudi comportarà l’autorització per part de l’autor per publicar l’estudi.

Amb aquesta convocatòria es segueix amb la línia marcada per l’àrea de Cultura i Patrimoni de Formentera de propiciar la recerca i la producció de coneixements científics. Aquests coneixements, obtinguts mitjançant metodologies científiques, són necessaris per iniciar altres vies d’actuació relacionades amb Formentera.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

Wifi  Formentera