• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme L'àrea d'Activitats i Turisme de Formentera inicia diversos procediments sancionadors a un establiment d'allotjament

L'àrea d'Activitats i Turisme de Formentera inicia diversos procediments sancionadors a un establiment d'allotjament

poli webLa Policia Local de Formentera i els serveis tècnics i d’inspecció turística, a instàncies de l’àrea d’Activitats i Turisme, continua realitzant inspeccions als establiments turístics com a resposta a la necessitat de regular l'activitat comercial dels locals i els establiments de l'illa.

Concretament, s'han iniciat diversos procediments sancionadors a un mateix establiment d'allotjament. En primer lloc, un procediment sancionador urbanístic per la execució d'una obra major sense ampliació de volum, comptant amb una llicència d'obra menor, en segon lloc, un procediment sancionador d'activitats per no estar en possessió de la llicència d'activitats i obrir l'establiment en una zona que no permet l'ús comercial o de qualsevol activitat, en base a les normes de planejament urbanístic de l'illa de Formentera, i en tercer lloc un procediment sancionador de turisme.

Pel que fa a la infracció d’activitats, la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades de l'activitat esmentada, pot comportar una infracció tipificada com a greu i sancionada amb una sanció de 1.001 € a 10.000€ , així com la suspensió de l'activitat en un termini màxim de 6 mesos. Aquests articles fan referència a l'obertura o el funcionament de locals, establiments, recintes o instal·lacions desmuntables, la modificació substancial de les seves instal·lacions, així com el canvi de l'activitat o el canvi del seu emplaçament quan es tingui la corresponent llicència d'obertura i funcionament o de l'autorització administrativa pertinents.

Pel que fa al procediment sancionador de l'activitat turística, poden ser constitutius de les següents infraccions:
Infraccions greus: Les infraccions qualificades com a greus seran sancionades amb una sanció d'entre 4.001 i 40.000 euros. Com a sanció accessòria es podrà imposar la suspensió temporal de l'activitat de l'empresa o de l'exercici professional o la clausura temporal de l'establiment.

Infraccions molt greus: Les infraccions qualificades com a molt greus seran sancionades amb una sanció d'entre 40.001 i 400.000 euros. Com a sancions accessòries podran imposar-se la suspensió temporal de l'exercici d'activitat de l'empresa o de l'exercici professional, la revocació de l'habilitació atorgada per l'administració turística o la pèrdua dels efectes de la declaració responsable d'inici d'activitat turística o la clausura temporal o definitiva de l'establiment.

El compliment del marc legal és una de les prioritats per part de l’equip de govern i és per aquest motiu que, en els mesos de temporada alta, es duen a terme inspeccions per tal de garantir que els establiments de l'illa ofereixen els seus serveis amb la màxima legalitat, fet que es una garantia de qualitat per als turistes que ens visiten.

Per una convivència respectuosa i en base a la legalitat
Durant aquest mes d'agost s’han obert mes d’una desena d’expedients sancionadors per contaminació acústica i activitats a locals d’oci nocturn ubicats a diferents nuclis de l’illa i s’han adoptat mesures provisionals a 3 locals del nucli urbà des Pujols per a la correcció dels valors sonors (dB) permesos per la normativa corresponent, mitjançant el precinte de les fonts sonores pertorbadores (altaveus, equips de música, etc.) dels locals presumptament infractors. També s’estan realitzant medicions sonomètriques per comprovar la correcta insonorització del locals d'oci.

Aquests locals incomplien el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre de renou, referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, els articles 53-62 de la Llei 1/2007, de 16 de març de contaminació acústica de les Illes Balears i els art. 27-31 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre de renou, per la qual cosa el passat 9 d’agost es varen adoptar mesures provisionals mitjançant precinte de les fonts sonores pertorbadores del descans nocturn. Aquestos locals ja han legalitzat la seva situació i s'han desprecintat els equips de so.

D’acord amb l’article 53 de la Llei 1/2007, de 16 de març de contaminació acústica balear, és competència d’aquest Consell Insular la inspecció, vigilància i control del compliment d’aquesta llei, exigir l’adopció de mesures correctores, indicar les limitacions, realitzar quantes inspeccions siguin necessàries i imposar les sancions corresponents en cas d’incompliment.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat