• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme L'àrea de Comerç i Activitats treballa per crear una finestreta única per als empresaris de l'illa

L'àrea de Comerç i Activitats treballa per crear una finestreta única per als empresaris de l'illa

sancionadors webLa consellera de Turisme, Comerç i Mobilitat del Consell Insular de Formentera Alejandra Ferrer, ha presentat aquest matí en roda de premsa les mesures i els procediments sancionadors iniciats aquest estiu a Formentera en relació a les infraccions per contaminació acústica, publicitat dinàmica, venda ambulant, incompliment de l’ordenança d’horaris dels locals d’oci nocturn, entre d’altres qüestions.

Aquestes actuacions responen a la necessitat de regular l’activitat comercial dels locals i els establiments turístics per tal de garantir que els establiments de l’illa ofereixin els seus serveis amb la màxima legalitat, fet que és una garantia de qualitat per als turistes que ens visiten.

Durant els últims anys ha augmentat el nombre d’establiments que canvien d’explotador cada any i obren els seus locals només durant la temporada alta. Això, juntament amb la situació econòmica, dificulta cada vegada més el control de la imatge turística que volem donar als nostres visitants.

Per això, des de l’àrea d’Activitats i Ordenació turística, s’està treballant per reorganitzar l’àrea i crear un departament on es realitzin tots els treballs d’informació, inspecció, procediments sancionadors i atorgament de llicències i autoritzacions relacionades amb les àrees de turisme, comerç i activitats. Aquesta reorganització permetrà simplificar els tràmits, millorar la fluïdesa en la resolució dels expedients en tràmit i facilitar a les empreses el compliment de la normativa.

En el mes d’octubre, dins del marc de les reunions sectorials de turisme, es tractaran aquestes temàtiques amb els empresaris i veïns de l’illa, per conèixer de primera mà les problemàtiques viscudes en els seus nuclis i en base a les conclusions, establir les mesures que cal prendre de cara al 2014.

Les tasques d’inspecció són una de les prioritats per part del Consell de Formentera i ara més que mai, donats els freqüents problemes d’intrusisme i competència deslleial. Recordem que la petita empresa configura quasi la totalitat del teixit empresarial de l’illa, per la qual cosa és molt important garantir la legalitat de la competència, ja que podria causar greus perjudicis a l’economia insular.

Procediments sancionadors
Aquest últim any s’han realitzat 33 canvis de titular i 11 altes noves en el registre de Turisme en l’oferta complementària i 7 canvis de titular i 1 alta nova en establiments d’allotjament. Totes aquestes inscripcions es realitzen mitjançant una declaració responsable d’inici d’activitat i la corresponent inspecció.

Durant la temporada estival 2013, la Policia Local de Formentera i els serveis tècnics i d’inspecció turística han realitzat inspeccions als establiments turístics, amb ànim de millorar el servei i la imatge turística de l’illa. Així, s’han iniciat diversos procediments sancionadors, mesures cautelars i diligencies prèvies, i es continuen tramitant les denúncies rebudes per part de la Policia Local i els veïns de l’illa.

Una de les activitats que mes s’ha controlat pels efectes negatius que pot causar a la imatge turística de Formentera, és l’ordenança que regula la publicitat dinàmica. Fins a dia d’avui 21 establiments han estat denunciats per la Policia Local, molts d’ells reincidents, i s’han incoat un total de 25 procediments sancionadors, dels quals 13 han estat per penjar cartells publicitaris a zones no permeses i 12 per publicitat realitzada mitjançant fulls de mà, polseres i grups de persones. Aquesta activitat ha proliferat molt en els últims anys, motiu pel qual es va aprovar l’ordenança que la regula, donada la necessitat de reduir l’impacte visual i ambiental i mantenir netes les zones urbanes i paratges de Formentera, principals atractius de l’illa.

Per altra banda, des de l’àrea d’Activitats es continua treballant per tal de mantenir una convivència pacífica a l’illa de Formentera que permeti conjugar el lleure i l’oci nocturn amb el descans de la ciutadania. Això s’ha aconseguit mitjançant inspeccions sonomètriques, així com fent complir l’ordenança reguladora d’horaris d’establiments d’oferta complementària, que ha estat modificada enguany per la necessitat d’adaptar-se a les lleis de contaminació acústica i vibracions, a mes d’establir una regulació per a la realització de música en viu.

Aquesta modificació permet oferir als empresaris de l’illa un repartiment just d’horaris en el qual cada tipus d’establiment, dins el marc legal de la seua llicència d’activitats, pugui tenir una franja horària en la qual realitzar la seva activitat. En matèria d’horaris, durant aquest any 2013 es troben en tràmit 17 expedients de l’any 2012 i s’han incoat 13 nous procediments durant aquest any 2013 a locals d’oci nocturn i altres activitats.

En matèria de contaminació acústica, durant aquest any 2013 s’han incoat 6 nous procediments a locals d’oci nocturn, així com el precinte de les fonts sonores pertorbadores (altaveus, equips de música, etc.) a quatre locals des Pujols, per a la correcció dels valors sonors (dB) permesos per la normativa corresponent. Tres d’aquestos locals ja han legalitzat la seva situació i s’han desprecintat els equips de so.

Pel que fa a la inspecció d’establiments per infraccions d’activitats, a dia d’avui s’estan tramitant 11 expedients sancionadors, amb la finalitat d’aconseguir que cada negoci realitzi les activitats per les quals té llicències i compleixi els horaris de la seva activitat.

També s’han iniciat diversos procediments sancionadors a un mateix establiment d’allotjament. En primer lloc, un procediment sancionador urbanístic per l’execució d’una obra major sense ampliació de volum, comptant amb una llicència d’obra menor, en segon lloc, un procediment sancionador d’activitats per no estar en possessió de la llicència d’activitats i obrir l’establiment en una zona que no permet l’ús comercial o de qualsevol activitat, i en tercer lloc un procediment sancionador de turisme.

Pel que fa a la venda ambulant, es destina una parella de policia a la funció de control i intercepció dels infractors d’aquesta activitat, i enguany el nombre de denúncies ha assolit les 146, de les quals s’han tramitat els 146 procediments sancionadors. Tal com reflecteixen les estadístiques de venda ambulant de final de temporada, els últims anys, donat el marc econòmic actual, ha augmentat el nombre de denúncies ja que es realitzen controls més exhaustius per part de la Policia local.

L’ordre públic i el compliment del marc legal és una de les prioritats per part de l’equip de govern i és per aquest motiu que, en els mesos de temporada alta, cal regular-lo més que mai per tal d’oferir un producte turístic de qualitat i diferenciat, oferint una alternativa d’oci respectuosa amb la ciutadania de Formentera que permeti conjugar lleure i descans i que s’allunyi de les destinacions de masses.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat