• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme Constitució de la Ponència Tècnica per al traspàs de la promoció turística

Constitució de la Ponència Tècnica per al traspàs de la promoció turística

ponenciatecnica promoturis 2014webAvui la consellera de Turisme, Comerç i Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit per videoconferència, amb motiu de la sessio constitutiva de la Ponència Tècnica per al traspàs de funcions i serveis en matèria de promoció turística als consells insulars. Aquest pas és el que segueix a la Convocatòria del Ple de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars, que es va celebrar el passat 4 de desembre de 2013.

La convocatoria d'avui ha tingut per objecte la constitució de la Ponència Tècnica, amb el nomenament de la presidenta en representació del Govern Balear, en aquest cas la nova directora general de Turisme, així com de la vicepresidenta en representació dels consells insulars, càrrec que ha estat assumit per la consellera de Turisme de Formentera. Així mateix, una vegada constituïda, el següent punt de l'ordre del dia ha estat el debat dels principis generals del traspàs.

Recordem que el Consell de Formentera ja va presentar al·legacions a l’escrit aprovat al Consell de Govern de les Illes Balears, on s'especifica quines son les funcions i serveis que formen part d’aquesta competència i el marc dins el qual s’haurien de complir. La primera proposta presentada pel Govern atorgava al Consell de Formentera les competències pel que fa a la promoció genèrica de cadascuna de les illes a les fires turístiques i de representació institucional, així com les de producte en base al que està establert al Pla Integral de Turisme de les Illes Balears, un pla elaborat pel Govern Balear sense la participació dels consells insulars.

Mentre que el Govern Balear ha traslladat la intenció d'assumir les competències en qualitat, planificació territorial turística, planificació a nivell balear de la promoció, coordinació de les fires amb altres entitats turístiques com Tourespaña, representació institucional davant l'Estat, gestió i disseny del projecte escaparate, una plataforma tecnològica que disposa d'informació completa de totes les illes i les seves empreses en format digital, coordinació i planificació de producte turístic, assitència a fires múltiples, formació i inteligència de mercats.

Des de Formentera es considera que en aquest acord es limiten les funcions i serveis que formen part de la promoció i ha sol·licitat que la formació, qualitat, màrqueting o intel·ligència de mercats, entre d’altres, siguin també transferides com a part inseparable de la promoció.

La consellera de Turisme ha insistit en la necessitat de que tots els Consells assumeixin les seves competències i des de Formentera no s’entén que el Consell de Mallorca, si no té previsió d’assumir-les, formi part de la Ponència Técnica amb 2 vocals, desestabilitzant una mesa que hauria de ser paritària, ja que el sentit del seu vot sempre anirà en favor del Govern, com a responsable de dur a terme la seva promoció.

D’altra banda, Formentera ha insistit en rebre informació sobre quin serà l’objecte que tindrà la Agencia de Turisme Balear quan hagin estat traspassades totes les funcions i serveis necessaris per a que cada una de les illes pugui realitzar una promoció digne i diferenciada.

A la reunió d'avui no s'ha arribat a un consens entre el Govern i els Consells Insulars pel que fa a les funcions i serveis inherents a la promoció, per la qual cosa s'ha establert una propera reunió pel dia 10 de febrer, en la qual cada consell presentarà la seva proposta sobre el que considera com a promoció turística i el finançament amb què ha de comptar.

Una de les propostes mantingudes per Formentera en quant al finançament és establir una base fixe i una base variable tenint en compte factors com el Producte Interior Brut, el nombre de places turístiques, etc. Tanmateix és necessari en primer lloc establir i especificar quines seran les funcions i els serveis que entren dins el concepte de promoció per poder dotar-les econòmicament.

Totes aquestes qüestions, un cop consensuades, seran redactades per la ponència i aprovades finalment per la Comissió Mixta de Transferències, fent efectiu el traspàs de competències a cada illa amb la dotació econòmica establerta per dur a terme la seva promoció turística.

Recordem que el president de la Comunitat Autònoma va manifestar a la passada conferència de presidents, celebrada a Eivissa el passat dimarts, el traspàs efectiu d'aquestes competències abans d'acabar la present legislatura, comptant amb la veu de Formentera.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat