• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Turisme El Consell de Formentera demana una pròrroga per concloure les negociacions per transferir la promoció turística als Consells

El Consell de Formentera demana una pròrroga per concloure les negociacions per transferir la promoció turística als Consells

formenteramaig webLa consellera de Turisme, Comerç i Mobilitat del Consell Insular de Formentera, Alejandra Ferrer ha remés aquest matí un escrit a la presidenta de la Ponència Tècnica per al traspàs de funcions i serveis en matèria de promoció turística als consells insulars, donat que la institució insular no ha rebut la proposta econòmica per transferir als Consells, que havia de ser elaborada pel Govern Balear amb data màxima el dia 31 de març.

Per aquest motiu i tenint en compte la importància que té la dotació econòmica d’aquesta competència per als Consells Insulars, el Consell Insular de Formentera sol·licita que s’iniciïn els tràmits necessaris per prorrogar novament el termini per concloure les negociacions i redactar el text corresponent per a la seva aprovació a la Comissió mixta de Transferències. Aquesta prorroga permetrà poder estudiar amb deteniment la proposta del Govern Balear i poder així valorar objectivament la mateixa.

Recordem que a la segona sessió de la ponència, celebrada en data 24 de febrer, els representants del Govern de les Illes Balears presentaren la proposta de desenvolupar la manera de procedir a fi de concretar la quantificació del traspàs. En aquesta línia es va acordar l'elaboració d'una proposta econòmica per transferir als Consells per al desenvolupament i la gestió de les competències de promoció turística per part del Govern de les Illes Balears i es va determinar que els consells insulars elaborarien un document amb les variables objectives que, segons l’article 15 de l’Avantprojecte de Llei de Finançament dels consells insulars, s’han d’emprar per determinar el percentatge corresponent a cadascun, així com propostes d’evolució dinàmica del finançament.

Una de les propostes mantingudes per Formentera en quant al finançament és establir una base fixe i una base variable tenint en compte factors com el Producte Interior Brut, el nombre de places turístiques, etc. Tanmateix és necessari en primer lloc establir i especificar quines seran les funcions i els serveis que entren dins el concepte de promoció per poder dotar-les econòmicament.

Tenint en compte que a la tercera convocatòria de la ponència amb data 11 de març, els membres del Govern Balear no varen complir amb l’elaboració de la proposta econòmica per transferir als consells les competències de promoció turística, es va adoptar novament el compromís d’elaborar i enviar aquest document a les parts per als seu estudi en breu.

El Consell de Formentera considera que el termini fixat, fins al dia 31 de març de 2014, per als treballs de la ponència, és insuficient per poder concloure la tasca assignada, sobretot tenint en compte que les negociacions i el consens en diferents temàtiques d'aquesta transferència està resultant més complicada de lo esperat.

Així mateix, a dia d’avui encara no s'ha rebut cap proposta, mancant només 3 dies per la finalització del període de treballs de la ponència, on s’hauria d’haver redactat el text articulat preliminar del traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de les funcions i els serveis en matèria de promoció turística que ha de ser aprovat a la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat