• Català
  • Castellano
  • English
Tràmits de Patrimoni Intervencions arqueològiques preventives

Intervencions arqueològiques preventives

 

Documentació necessària per sol·licitar l’autorització:

1. Instància de sol·licitud d’autorització, degudament emplenada i signada pel promotor.
2. Document de declaració del tècnic responsable de la intervenció, degudament emplenat i signat.
3. Còpia acarada de la titulació acadèmica del tècnic responsable (no és necessari si ja s’ha aportat en expedients anteriors).
4. Proposta d’intervenció, signada pel tècnic responsable.

Execució de les intervencions: La data d’inici i de finalització de la intervenció haurà de ser comunicada per escrit a l’àrea de Patrimoni.

Una vegada acabada la intervenció, l’entitat promotora haurà de lliurar l’informe preliminar i la memòria científica al Consell, en els terminis i la forma establerts en el Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears.

Tota la documentació científica derivada de les intervencions preventives (informes preliminars i informes finals) haurà de lliurar-se en paper i en suport digital (arxiu pdf i word o office).

Finalització dels expedients Una vegada lliurada tota la documentació científica de la intervenció, aquesta serà revisada per l’òrgan competent del Consell Insular de Formentera, que haurà de vetllar perquè assoleixi el nivell de qualitat científica exigible.

Instància i Sol·licitud

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera