• Català
  • Castellano
  • English
Cadastre

Cadastre

CADASTRE
Aquesta àrea s'encarrega de:

- Proveir informació sobre la situació, superfícies i contingut del cadastre en general (amb les limitacions que marca la legislació protectora de dades de caràcter personal).

- Tramitar expedients:

DECLARACIÓ CADASTRAL MOD 900D

a) Adquisició de la PROPIETAT i la seva consolidació, constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA i dels DRETS D'USDEFRUIT I SUPERFÍCIE i per variació de la QUOTA DE PARTICIPACIÓ en bens immobles.
b) NOVA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, REHABILITACIÓ O REFORMA de les existents .
c) DEMOLICIÓ O ENDERROCAMENT.
d) SEGREGACIÓ, DIVISIÓ, AGREGACIÓ I AGRUPACIÓ dels immobles que afecten parcel·les o porcions de sòl.
e) SEGREGACIÓ, DIVISIÓ, AGREGACIÓ I AGRUPACIÓ DE LOCALS o parts d'una edificació (pisos, locals comercials, oficines, etc.).
f) DIVISIÓ HORITZONTAL.
g) CANVIS DE CULTIU o aprofitament.
h) MODIFICACIÓ DE L'ÚS O DESTINACIÓ.

Es pot accedir (i baixar-se) els models de declaració d'alteració cadastral de la web del cadastre http://www.catastro.meh.es
Tramitar correccions d'errors: aportant documents que acreditin la modificació sol·licitada.

- Tramitar correccions d'errors: aportant documents que acreditin la modificació sol·licitada.

Documents de descàrrega:
- Model 900D

PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL
El Consell Insular de Formentera disposa d'un Punt de Informació Cadastral (PIC), situat a les dependències del Consistori (oficina del cadastre), a la plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier. Gràcies a aquest nou servei, els ciutadans poden accedir a la consulta i certificació de la informació cadastral, evitant-se desplaçaments a les Gerències del Cadastre.
Des del PIC es possibilita l'accés a la Base de Dades Nacional del Cadastre, i per tant a tots els immobles del territori nacional, (menys els del País Basc i Navarra), sense més condició que estar-hi legitimat i emplenar una sol·licitud.


Més informació:
Línia Directa del Cadastre: 902 37 36 35

http://www.sedecatastro.gob.es/

Urbanisme i Ordenació del Territori

Punt d'Informació Cadastral
c/ Eivissa, 9
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE