• Català
  • Castellano
  • English
Centre Artesà Antoni Tur "Gabrielet"

Centre Artesà de Formentera Antoni Tur "Gabrielet"

Treball de l'espart

La manca d'especialització pel que fa a oficis era una de les característiques més destacades de la societat tradicional formenterera. La tendència a un sistema de vida gairebé autàrquic consolidat durant el segle XIX va contribuir notablement al fet que la gent dominàs, amb major o menor grau d'habilitat, un ampli ventall de tècniques artesanals per a la manufactura de les eines, els objectes i la indumentària necessaris per subsistir.

Activitats com el treball de l'espart per a l'elaboració de senalles, barses, sembradores, estores de carro o soles d'espardenyes; l'aprofitament del lli, el cànem i la llana de cara a la producció de teixits; la pròpia confecció de les diferents peces de vestir, etc. Són tan sols alguns exemples de les moltes habilitats que, fins al primer terç del segle XX, es desenvolupaven regularment i de forma generalitzada arreu de les cases de Formentera.

Amb els forts canvis experimentats a l'illa a partir de la segona meitat del segle XX, la major part d'aquestes tasques deixen de ser necessàries i el seu ús disminueix sensiblement fins arribar, en alguns casos, a desaparèixer per complet.

A través del futur Centre Artesà de Formentera es vol fer una aposta  per donar a conèixer i difondre alguns d'aquests oficis que tan imprescindibles havien set en el passat. Tenint en compte que el patrimoni històric està format tant per béns materials com immaterials, el conjunt de coneixements que comporten aquestes tècniques artesanals del passat suposa una excepcional riquesa que cal mantenir i preservar.

El plantejament del Centre Artesà de Formentera, però, no només contempla la recuperació dels oficis antics, sinó que l'activitat dels artesans actius actualment a l'illa hi tendrà un pes ben important. D'aquesta manera es pretén que el centre pugui ser una porta oberta per conèixer i accedir als productes i a les creacions dels artesans  que compten amb obrador a l'illa de Formentera.

Finalment s'ha de mencionar el paper de la Comissió Assessora d'Artesania de Formentera, com a òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament del Consell Insular de Formentera en matèria d'artesania que ha de desenvolupar un paper important a l'hora d'establir les línies bàsiques de gestió i funcionament del Centre Artesà de Formentera.