• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Àrees Serveis Generals Pla Antifrau

Pla Antifrau del Consell Insular Formentera

Pla de Mesures Antifrau del Consell Insular de Formentera, en el marc del PRTR

L'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'Ordre HPF7/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), imposen a Espanya, en relació amb la protecció dels interessos financers de la UE i com a beneficiària dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l'obligació que tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència disposi d'un «Pla de Mesures Antifrau». Els objectius que cobreix aquest Pla i, per tant, aquest en concret, consisteixen a garantir que, en els respectius àmbits d'actuació, els fons s'utilitzen de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, que existeix una adequada prevenció, detecció i correcció del frau, de la corrupció i dels conflictes d'interessos.

Per això, el Consell Insular de Formentera, en la seva condició de beneficiari d'ajudes percebudes en el marc dels Fons del MRR, ha procedit a l'elaboració del present “Pla de Mesures Antifrau”, d'acord amb els requisits exposats en les normes citades anteriorment. Aquest Pla podrà ser objecte d'actualització en qualsevol moment, o a mesura que es vagin incorporant nous mecanismes o regles de control per part de la Comissió Europea o el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, o les directrius i protocols que concreti el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, segons el que es preveu en el PRTR.

A aquest efecte, i com a entitat executora, el Consell Insular de Formentera aprova el Pla de Mesures Antifrau el contingut de les quals figura a continuació.

Pla de Mesures antifrau del Consell Insular de Formentera

Declaració institucional contra el frau, aprovada en Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera celebrada el dia 24 de febrer de 2022

Canal de Denúncies Antifrau

Qualsevol ciutadà o empleat públic que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat relacionats amb projectes o operacions finançats (totalment o parcialment) amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) podrà posar-los en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) utilitzant el canal habilitat a aquest efecte pel citat Servei, i al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

IGAE:Infofraude (hacienda.gob.es)

logos_corregits.png

Decret nomenament membres Comissió Antifrau del Consell Insular Formentera


Certificat de la Comissió de Govern relatiu a l'aprovació dels documents: declaració institucional, codi ètic i declaració d’absència d’interessos, signatura dels quals es necessària per l’elaboració del Pla Antifrau del CIF


BO
IB aprovació Pla mesures Antifrau del Consell Insular de Formentera


Resolució presidència de modificació nomenament del membres de la Comissió Antifrau del Consell Insular de Formentera


Codi Ètic


Pla de Mesures Antifrau

Política de Conflicte d'Interessos