• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Areas General Services Pla Antifrau

Pla Antifrau del Consell Insular Formentera

Pla de Mesures Antifrau del Consell Insular de Formentera, en el marc del PRTR

L'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de febrer del 2021, i l'Ordre HPF/1030/2021, del 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), imposen a Espanya, en relació amb la protecció dels interessos financers de la UE i com a beneficiària dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l'obligació que tota entitat, decisora o executora, que participe en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència disposi d'un Pla de Mesures Antifrau.

En compliment d'aquest mandat, el Consell Insular de Formentera (CIF), per acord de la Comissió de Govern, va aprovar en data 24/02/2022 els documents següents: declaració institucional, codi ètic i declaració d'absència d'interessos, la signatura de els quals calia per l'elaboració del pla antifrau del Consell Insular de Formentera. Així mateix, també es va constituir la Comissió Antifrau del CIF, mitjançant Decret de Presidència de data 15 de febrer de 2022, modificat en data 3 doctubre 2022.

Finalment, el dia 1 dabril de 2022 es va aprovar per la Comissió de Govern de la corporació, el Pla de mesures antifrau, publicat al BOIB dia 3 de maig de 2022.

Atenent a l'entrada en vigor de l'Ordre HFP 55/2023 i a canvis en l'estructura organitzativa del CIF, aquest pla va ser actualitzat mitjançant resolució de presidència de data 12 de setembre de 2023 (BOIB núm. 153, d'11 de novembre de 2023) .

Els objectius que cobreix aquest Pla i, per tant, aquest en concret, consisteixen a garantir que, en els àmbits d'actuació respectius, els fons s'utilitzen de conformitat amb les normes aplicables i, en particular, que hi ha una prevenció adequada, detecció i correcció del frau, de la corrupció i dels conflictes dinteressos.

Aquest Pla podrà ser objecte d'actualització en qualsevol moment, o a mesura que es vagin incorporant nous mecanismes o regles de control per part de la Comissió Europea o el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, o les directrius i els protocols que concreti el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, segons el que preveu el PRTR.

A aquests efectes, i com a entitat executora, el Consell Insular de Formentera aprova el l’actualització del Pla de Mesures Antifrau el contingut de la qual figura a continuació.

 

Pla de Mesures antifrau del Consell Insular de Formentera

Declaració institucional contra el frau, aprovada en Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera celebrada el dia 24 de febrer de 2022

 

Canal de Denúncies Antifrau

Qualsevol ciutadà o empleat públic que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat relacionats amb projectes o operacions finançats (totalment o parcialment) amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) podrà posar-los en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) utilitzant el canal habilitat a aquest efecte pel citat Servei, i al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

IGAE:Infofraude (hacienda.gob.es)

logos_corregits.png

 

Decret nomenament membres Comissió Antifrau del Consell Insular Formentera

BOIB aprovació Pla mesures Antifrau del Consell Insular de Formentera
Codi Ètic
Pla de Mesures Antifrau
Política de Conflicte d'Interés