• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 30191
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 30289
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 34938
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 35452
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 36756
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 43108
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 50309
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 45982
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 46292
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 46681
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 45577
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 51589
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 46385
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 60164
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 46642
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 47025
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 45808
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 48675
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 49054
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 49352
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 54438
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 65673
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 56010
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 53262
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 53547
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 79058
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 53806
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 53305
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 54175
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 53764
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 53502
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 54930
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 55225
34 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 54344
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 54275
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 50038
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 54514
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 55560
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 53894
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 55687
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 51162
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 54005
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 57983
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 58068
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 62597
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 57531
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 56632
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 57950
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 61922
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 50922
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 59105
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 57138
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 53436
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 54384
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 55648
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 61689
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 56903
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 59486
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 57324
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 57316
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 57933
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 58856
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 62648
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 52687
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 56379
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 59827
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 59912
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 63204
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 61298
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 54899
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 61965
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 60042
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 57015
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 58123
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 58045
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 55751
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 57962
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 92210
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 63327
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 56487
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 60917
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 80756
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 64679
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 54310
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 61391
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 54386
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 63371
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 63348
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 58044
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 59850
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 59100
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 58554
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 63711
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 58443
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 80897
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 64918
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 73281
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 70351
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 53734
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 53692