• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
21 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/316
22 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2017/298
23 Acord de la Comissió de Govern celebrada el 26/01/2018 d’aprovació inicial del projecte de compensació de propietari únic i escriptura de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA POL-04, situada a la zona industrial, polígon 7, parcel·la 43
24 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/8
25 Publicació d'acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 20 de desembre de 2017 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 d'Es Pujols
26 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2017/476
27 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2017/2
28 Expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2016/5
29 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys destinats a sistemes generals d’espais lliures públics i viari per a vianants que s’emmarca dins la Unitat d’Actuació as Pujols anomenada UA EPJ-09
30 Publicació d’Acord d’Incoació d’expedient de conveni urbanístic de cessió gratuïta i anticipada de terrenys amb la finalitat que es pugui executar l’actuació relacionada amb la Unitat d’Actuació as Pujols UA EPJ-11

Pàgina 3 de 11

3

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1