• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
51 Publicació d’Acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió celebrada el 24 de juny de2016 d’aprovació inicial d’Estudi Detall i Escriptura de Reparcel·lació voluntària amb la finalitat dedesenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-08
52 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-05 des Pujols, TM Formentera
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/403
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/402
55 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració D'interès General 2016/02
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/48
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/249
58 Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries
59 Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de data 27 de maig de 2016, d'aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la unitat d’actuació anomenada UA POL 03
60 Publicació d’Acord del Ple en sessió celebrada l’1 d’abril de 2016 d’aprovació inicial d’Estudi de Detall, situat a l’Av. Mediterrània núm. 53, La Savina TM Formentera

Page 6 of 11

6

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1