• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
11 Ban sobre les actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 2829
12 Decret de presidència sobre les mesures adoptades en matèria de transports com a conseqüència del COVID-19. 2807
13 Decret de presidència sobre l'organització del treball i dels serveis al Consell Insular de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 2725
14 Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 2770
15 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 2977
16 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 2997
17 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 2886
18 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 2978
19 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 2862
20 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 2856

Pàgina 2 de 11

2

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1