• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
71 Decret de presidència sobre l'organització del treball i dels serveis al Consell Insular de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 14386
72 Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 14099
73 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 14362
74 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 14355
75 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 13958
76 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 14540
77 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 14235
78 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 14358
79 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 13735
80 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 14253

Pàgina 8 de 17

8

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE