• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
31 Certificat relatiu a la modificació del Pla Normatiu del Consell Insular de Formentera per a la primera meitat del 2021. 2916
32 Suspensió de l'exigència derivada de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb llocs, barraques, casetes de... 3572
33 Anunci aprovació inicial de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball a propòsit de la classificació dels bombers del Consell Insular de Formentera. Sotmetiment a información pública 4047
34 Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual any 2020 4266
35 Anunci requeriment d'esmena de documentació de la Convocatòria d’ajuts per a l’habitatge 2020 5433
36 Delegació de competències en matèria d’Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars, per baixa mèdica i maternal de la consellera Sra. Paula Ferrer Magaña 5673
37 Aprovació inicial del Reglament Intern d’Extinció d’Incendis i Salvament del Consell Insular de Formentera (Bombers). Sotmetiment a informació pública. 5966
38 Nomenament dels membres de la Comissió Avaluadora de la convocatòria per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 5970
39 Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles 6313
40 Mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social produït arran de la pandèmia de la covid-19. Noves mesures en la tardor de 2020. Sotmetiment a informació pública als efectes de poder formular suggeriments o reclamacions 6602

Page 4 of 16

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1