• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Public information
   Display #  
61 Decret de presidència sobre l'organització del treball i dels serveis al Consell Insular de Formentera, com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 11857
62 Decret de Presidència sobre actuacions administratives i organitzatives del Consell Insular de Formentera com a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 11674
63 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 11997
64 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 11911
65 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 11549
66 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 12065
67 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 11772
68 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 11776
69 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 11351
70 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 11927

Page 7 of 16

7

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1