• Català
  • Castellano
  • English
Guia de Serveis Serveis Socials Específics

Serveis de Psicologia

L’objectiu fonamental del Servei és avaluar i facilitar intervencions terapèutiques individuals i grupals a les persones usuàries que ho necessiten. Si per al contrari no és possible oferir solucions adequades, realitzar la derivació al professional més indicada perquè realitzi la intervenció. Així mateix la col·laboració directa amb altres membres de l’equip facilita l’elaboració de programes individualitzats d’intervenció no emmarcats directament dins el Servei de Psicologia.
Composició: 1 psicòleg
Horari: de dilluns a dijouss de 9 a 14 h
psicoleg@conselldeformentera.cat

Àrea de Violència de Gènere

Es tracta d’un servei d’informació i assessorament a la dona, i d’atenció integral a les víctimes de violència domèstica i de gènere i a famílies i parelles en situació de conflicte i/o violència interpersonal. Els tipus d’atenció van des d’atenció integral i contenció emocional en situacions de crisi, atenció psicològica en situacions de crisi, assessorament en recursos socials, allotjament i atenció integral en les llars d’acollida d’urgència i de mitja estància per a dones víctimes de violència de gènere. Coordinació interprofessional mitjançant els protocols de derivació, amb Guàrdia Civil, Policia Local, servei d’urgències del Ib-Salut, Atenció Primària del Ib-Salut i Oficina de la dona.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Telèfon d’emergències 24h: 630 083 042
violenciagenere@conselldeformentera.cat

Àrea d'Immigració

El Departament és un recurs específic que treballa en diferents eixos, i aposta de forma rigorosa per les polítiques i actuacions destinades a l'acolliment i integració dels immigrants. Un dels objectius prioritaris és facilitar a les persones i institucions la informació necessària en matèria d'estrangeria i immigració, assessorar i ajudar en els diferents tràmits relacionats, amb l'objectiu d'afavorir la ciutadania legal i social dels immigrants facilitant la seva integració. Per altra banda treballa conjuntament amb les associacions d'immigrants, fomentant l'associacionisme i facilitant-los l'accés als recursos.
Composició: 1 tècnic especialitzat en immigració
Destinataris: Població immigrant
Funcions / Serveis: El Departament és un recurs especific que complementa els recursos generats pels SS.SS, mitjançant accions centrades bàsicament en la informació i la mediació sociocultural. Es tracta d'una àrea transversal de gran complexitat tècnica i social que concentra una part important del volum total de demandes que rep el Centre Municipal de Serveis Socials i que treballa de manera coordinada amb altres departaments del Centre.
Treballa en diferents eixos, i aposta de forma rigorosa per les polítiques i actuacions destinades a l'acolliment i integració dels immigrants. Un dels objectius prioritaris del departament és facilitar a les persones i institucions la informació necessària en matèria d'estrangeria i immigració, assessorar i ajudar en els diferents tràmits relacionats, amb l'objectiu d'afavorir la ciutadania legal i social dels immigrants facilitant la seva integració.
Per altra banda treballa conjuntament amb les associacions d'immigrants , fomentant l'associacionisme i facilitant-los l'accés als recursos.
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dilluns i dimecres de 17 a 19 h.
immigracio@conselldeformentera.cat

Cooperació per al desenvolupament

El Consell Insular de Formentera treballa en cooperació per al desenvolupament a través del Fons Pitiús de Cooperació (www.fonspitius.org), una associació que coordina tots els esforços que, en aquesta matèria, es fan des d’Eivissa i Formentera.

Formentera és sòcia del Fons des de la seva creació, l’any 1999, i aporta cada any una partida al seu pressupost que va dirigida fonamentalment a dos àries:
- Finançament de projectes de cooperació a països del Sud, mitjançant una convocatòria anual a la que poden accedir les ONG que tenen seu a les Pitiüses;
- Sensibilització i educació per al desenvolupament.
Podeu consultar els projectes que ha finançat el Consell Insular de Formentera al següent enllaç: Projectes 

Per més informació en la pàgina web del Fons: www.fonspitius.org

 

 

Àrea de Treball i Formació

Des de l'assessorament a persones interessades a emprendre un negoci (elaboració del pla d’empresa, procediment d’alta empresarial, etc.) fins a l'assessorament i difusió d’ajuts econòmics i subvencions per a emprenedors/es, empreses i associacions. Pel que fa a la formació, es dona assessorament i difusió d’accions formatives previstes o en curs a Formentera (pròpies o promogudes per altres entitats i es treballa en la detecció de necessitats formatives.
Composició: 1 agent d’ocupació i desenvolupament local
Funcions / Serveis:
Àrea de Treball: Assessorament a persones interessades a emprendre un negoci (elaboració del pla d’empresa, procediment d’alta empresarial, etc.). Assessorament i difusió d’ajuts econòmics i subvencions per a emprenedors/es, empreses i associacions.
Àrea de Formació: Detecció de necessitats formatives. Assessorament i difusió d’accions formatives previstes o en curs a Formentera (pròpies o promogudes per altres entitats).
Horari: (Amb cita prèvia) Dimarts al matí d'11 a 14 h i dijous a la tarda de 17 a 20 h.
aodl@conselldeformentera.cat

ENQUESTA ONLINE
Sobre el interessos formatius de la població de Formentera

Servei d’Adopcions

Aquesta àrea s’encarrega d’aportar informació, formació i valoració de les famílies adoptives, a més d’efectuar la declaració de la idoneïtat de les famílies sol·licitants i fer un seguiment dels processos d’adaptació dels menors amb les seves famílies.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 12 h.
psicoleg@conselldeformentera.cat

El Projecte Estaló: Servei d’Acompanyament a l’Ocupació i Renda Mínima d’Inserció

El Projecte Estaló: Servei d’Acompanyament a l’Ocupació i Renda Mínima d’Inserció

Aquest servei es basa a fomentar l’ocupabilitat de les persones aturades en risc d’exclusió social i laboral. Es treballa amb col·lectius vulnerables: persones en situació d’atur de llarga durada, que no poden optar a cap prestació, persones que per la seva trajectòria professional, edat i sexe, pateixen dificultats per a la inserció (majors de 45 anys, dones amb càrregues familiars i joves menors de 25 anys sense graduat escolar).

El servei d’acompanyament consisteix a oferir les eines necessàries, identificar i potenciar les competències de cada usuari per tal de construir un projecte personal i professional, mitjançant l’articulació d’accions ocupacionals que combinen mesures de diferent naturalesa (informació, orientació, motivació, formació, pràctica laboral, derivació i coordinació amb altres recursos sociolaborals, acompanyament a la formació i inserció). Tot això es realitza amb un seguiment i suport molt proper i individualitzat amb cada usuari, per part de la tècnica i durant tot el procés d’inserció laboral.

La finalitat del Projecte Estaló és assolir la reinserció social i la incorporació d’aquestes persones al mercat laboral.

L’horari d’atenció al públic és:
Dilluns, dimecres i divendres de 09 a 14 h

Dimarts i dijous de 10 a 13 h i de 17 a 19 h

Adreça electrònica: rmi@conselldeformentera.cat

Si voleu més informació podeu llegir l’article “El Projecte Estaló i la RMI a Formentera” publicat pel Govern Balear, a la Revista d’Afers Socials núm. 06 al maig de 2011

Àrea de Voluntariat

El voluntariat és el conjunt d’activitats dirigides a la satisfacció de l’interès general, desenvolupades per persones físiques, sempre que les activitats no es realitzin dins una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altre tipus, retribuïda o derivada d’una obligació jurídica i que a més compleixi amb uns certs requisits.
Les persones que vulguin pertànyer al voluntariat social hauran d’ésser, en qualsevol cas, majors d’edat i superar una fase de selecció per saber la disponibilitat i el grau de formació personal i acadèmica dels mateixos. Els àmbits d’actuació són ajuda a gent gran, discapacitats, infància en risc, activitats d’oci i temps lliure, etc.
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
projectes@conselldeformentera.cat

cons_aferssocials_1

infodrogues_1

atencio_dependencia_1

apneef 2018

aecc_1