• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca

Pressupostos 2010. Memòria descriptiva

Se sotmet a l’aprovació del Ple del Consell Insular de Formentera el projecte de  Pressupost per a l’any 2010.
Aquest pressupost, s’emmarca dins d’un escenari econòmic que continua sent  problemàtic, ja que les previsions de creixement de la zona euro per a l’any vinent  encara són minses, si bé s’estimen lleugers creixements positius per a Alemanya i el  Regne Unit. Espanya seguirà en un creixement econòmic negatiu per al 2010 i la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears també.
En aquest entorn econòmic de recessió econòmica global, el Consell Insular de  Formentera orienta els seus recursos econòmics a potenciar la construcció  d’infrastructures per pal·liar el dèficit històric, a completar el catàleg de serveis  públics, així com a protegir els col·lectius més vulnerables a la crisi econòmica, i a consolidar el projecte organitzatiu del nou Consell.
Per tant, i com a elements més singulars, encara que no únics, de les partides econòmiques que composen el Pressupost de 2010, volem ressaltar els següents:

1. La consolidació de la plantilla del Consell Insular de Formentera.
Després de dos  anys amb un creixement necessari per l’assoliment de les competències pròpies d’un  Consell, la racionalització i la reorganització s’imposen per tal de fer més eficients  els llocs de treball creats i, també, per avaluar necessitats futures. De fet,  l’actualització de la Relació de Llocs de Treball vigent en serà una peça fonamental. Es congelen per segon any consecutiu els sous dels consellers i del president.

2. El control de la despesa en béns corrents i serveis
El control de la despesa en béns corrents i serveis és, sense cap mena de dubte, la  clau de la viabilitat d’aquest Consell. De fet, la despesa en béns corrents i serveis fixa suposa al voltant del 70% de la despesa en béns corrents i serveis total.

3. Inversions en infrastructures bàsiques
Les inversions en infrastructures bàsiques fan que la quantitat total del pressupost  pugi a nivells difícilment imaginables fa uns anys; d’aquí destacarem:
a) L’ampliació de l’escoleta Sa Miranda a Sant Francesc Xavier. D’aquesta manera es dobla la seva capacitat i s’aprofiten millor les economies d’escala.
b) La construcció d’un pàrquing a Es Pujols amb el projecte de remodelació de la Plaça Europa, així com l’adequació als vianants del carrer Roca Plana.
c) La millora i conversió d’Es Caló en un nucli turístic d’excel·lència a l’illa de Formentera. S’hi faran les xarxes de distribució d’aigua i clavegueram.
d) L’establiment de la xarxa d’aigua i clavegueram a La Mola, i la supressió d’esteses aèries de l’avinguda La Mola. També s’hi inclou l’adequació del carrer Àngela Ferrer.
e) La reforma dels carrers Sant Jaume i Salou aprofundiran en la reforma del nucli històric de Sant Ferran.
f) La construcció del poliesportiu cobert al costat de la piscina municipal suposarà la configuració d’un veritable centre poliesportiu.
g) La conversió en vies pels vianants dels carrers Isidor Macabich i Eivissa, donaran un fort impuls a la consecució d’un nucli de Sant Francesc Xavier lliure de tràfic rodat.
h) La reconversió de l’antic quarter de la Guàrdia Civil en el Centre Artesà i Mercat Pagès “Gabrielet” a Sant Francesc Xavier
i) El desenvolupament del projecte de la nova residència de majors de Formentera, que entrarà en licitació a l’any 2010 per així poder iniciar les obres a darrers de 2010 o principis de 2011.

4. Les inversions pel Pla de Carreteres
Les inversions pel Pla de Carreteres seran de gran importància per Formentera en aquest any 2010. Entre les inversions prioritàries destaquen l’accés a l’Hospital de  Formentera, la variant de la zona escolar de Sant Francesc, la circumval·lació d’Es Pujols i la millora de la carretera de La Savina a Es Pujols.

5. Les inversions en Medi Ambient
Les inversions en medi ambient, apart del projecte de remodelació dels camins del Parc Natural de Ses Salines del Govern de les Illes Balears, suposen l’execució de la segona fase del projecte de soterrament de contenidors. Així com els projectes de regulació del fondeig a l’Estany des Peix i a Illetes.

6. Les inversions esportives
A l’àrea d’Esports i Joventut, hi ha la compra d’un terreny per iniciar la construcció d’un complex esportiu al voltant del camp de futbol.

7. Les inversions en Benestar Social
Des del Consell de Formentera s’ha vetllat pel manteniment de tota la despesa que fa referència al benestar social de la gent, sobretot la que s’adreça als col·lectius més vulnerables a la crisi econòmica i, en definitiva, a les persones més necessitades.

8. Les inversions culturals
Així mateix, s’ha de destacar l’esforç extraordinari per mantenir les despeses de  suport a la cultura en general i, en especial, l’escola de música. Així com, l’esforç en els àmbits de l’agricultura, ramaderia, pesca i caça.

9. L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
La futura creació de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) farà realitat el concepte de finestreta única, millorant així la prestació de serveis administratius als ciutadans i ciutadanes de Formentera.

10. Creació de llocs de treball
Es preveu per a l’any que ve la contractació de persones en atur per part del SOIB a través de convenis amb el Consell Insular de Formentera.

11. Contenció i austeritat pressupostària
Pel que fa als ingressos, es destaca la congelació dels diferents tributs dels que el Consell Insular d Formentera nodreix el seu pressupost, en un exercici responsable de contenció i austeritat pressupostària.

12. Plan E per al 2010
Finalment, hi ha el plan-E per a l’any 2010; són 989.000,00€ per a Formentera, i per inversions generadores d’ocupació i actuacions de caràcter social que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. Val a dir que un 20% del total és per a despesa corrent, concretament s’ha inclòs com a ingrés en transferències corrents la quantitat de 190.000,00 euros.

Per tant, i com a resum, aquest pressupost s’emmarca en unes línies específiques i rellevants de:
Consolidació de l’estructura de la plantilla del nou Consell.
Impuls de la despesa social orientada a donar suport a les persones que poden
afrontar pitjor la crisi econòmica que ens envolta.
Increment extraordinari de partides destinades a la construcció i millora de les  infrastructures socials per millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i dels  ciutadans de Formentera. Així com la millora de determinats nuclis urbans i de la xarxa viària de l’illa.
Congelació dels tributs que s’apliquen als ciutadans i empreses.

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Per finançar les despeses del pressupost del Consell Insular de Formentera, és compta  amb uns recursos econòmics estimats en 31.828.000,00 euros, la qual cosa representa un increment del 42,34% respecte de l’exercici anterior.

EXERCICI 2009
22.360.300,00
EXERCICI 2010
31.828.000,00

Increment 9.467.700,00
Percentatge 42,34%

INGRESSOS CORRENTS
2010: 14.100.000,00
2009: 13.961.500,00
%: 0,99%

CAPITAL
2010: 17.728.000,00
2009: 8.398.800,00
%: 111,08%

FINANCERS
2010: 0,00
2009: 0,00
%: 0,00%

TOTAL PRESSUPOST
2010: 31.828.000,00
2009: 22.360.300,00
%: 42,34%

En els ingressos corrents, el 46,03% correspon a impostos, taxes i altres ingressos propis. La resta, un 53,76% correspon a transferències corrents, bàsicament per participació en els tributs de l’Estat, per participació en el fons complementari de finançament, per la participació al plan E -2010, i per les transferències del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant la signatura de convenis. El 0,21% que queda prové de la gestió de tresoreria del propi Consell Insular de Formentera.
Els ingressos propis per a l’any 2010 es preveuen en 6.490.000,00 euros, la qual cosa representa un 3,59% més que l’any anterior. Per contra, les transferències corrents seran de 7.580.000,00 euros, amb una petita baixada de l’1,47%.
Pel que fa als ingressos de capital, el 95,77% provenen de transferències de capital. La  quantitat més important de les quals és la provinent de l’acord de finançament de les inversions per pal·liar el dèficit històric d’infraestructues de l’illa de Formentera. Acord signat arrel de la comissió mixta entre el govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera. També hi hem d’afegir les transferències de l’Estat pel conveni de carreteres i pel conveni de turisme. I, com a partida rellevant, també hi ha la transferència del fons de cohesió de la Unió Europea.
El 4,06% restant dels ingressos de capital correspon a l’alienació d’inversions reals. Concretament, és la venda de Ca Ses Ferreres per adquirir, a canvi, un local polivalent a La Mola. On hi haurà un espai per a la gent gran, un punt de lectura, un telecentre i espai per a les associacions de caçadors, de festes, d’artesania, etc.

PRESSUPOST DE DESPESES
Totes les xifres comparatives dels diferents capítols del pressupost de despeses estan molt esbiaixades degut a que la partida d’inversions reals és, de forma excepcional, molt elevada. Per això la comparació amb l’any anterior respecte del totals, no és massa significativa.

DESPESES CORRENTS
2010: 14.094.900,00
2009: 13.958.300,00        
%: 0,98%

CAPITAL
2010: 17.618.100,00
2009: 8.287.000,00     
%: 112,60%

FINANCERES
2010: 115.000,00
2009: 115.000,00           
%: 0,0%

TOTAL PRESSUPOST
2010: 31.828.000,00
2009: 22.360.300,00      
%: 42,34%

El capítol de despeses de personal suposa 7.040.000,00 euros, com a conseqüència de la consolidació de la plantilla del Consell Insular de Formentera. El capítol de personal representa el 22,12% del total de la despesa pressupostada per a l’any 2010. Val a dir, que l’any anterior, la despesa de personal representava un 29,52%. Si bé, s’ha augmentat en un 6,67% respecte del mateix capítol de l’any passat.
Les despeses en béns corrents i serveis, capítol II, són de 4.076.900,00 euros; amb una davallada del 12,93% respecte de l’any 2009. Aquest exercici responsable de contenció i d’austeritat suposa l’augment de l’eficiència de la despesa pressupostària i, per tant, l’adequació a l’entorn econòmic, què és problemàtic.
Les transferències corrents, capítol IV, en consonància amb l’esforç per afavorir els col·lectius més febles i desprotegits davant l’actual crisi econòmica, s’incrementen en un 7,81% respecte de l’any anterior.
La partida que representa pràcticament la meitat del pressupost de despesa és la que fa referència a les inversions reals, és a dir, el capítol VI. Concretament, suposa el 50,53% del total. S’han de tenir en compte la incorporació de romanents corresponents a inversions començades l’any 2009. El detall de les inversions reals previstes per a l’any 2010 està en l’annex d’inversions a realitzar l’any 2010.
Al capítol VII, de transferències de capital, hi ha 77.000,00 euros per amortitzar crèdits del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd) i 1.457.000,00 euros per finançar la finalització de la construcció del poliesportiu, transferència que fem al Consorci Eivissa i Formentera Emprenen (ceife) que és que s’encarrega de l’execució del projecte. 

Formentera comptarà amb dos repetidors més per a la millora de la recepció de la TDT

Així mateix, s’ha signat un protocol d’intencions per a la ubicació d’un tercer repetidor a la zona de Es Cap de Barbaria

La vicepresidenta del Consell Insular de Formentera, Sònia Cardona, i la consellera d’Interior del Govern Balear, Pilar Costa, han signat aquest matí, els dos convenis relatius a la instal·lació de dos repetidors d’antena als nuclis urbans de Sant Francesc i Sant Ferran.

La signatura d’aquests dos convenis ha anat acompanyada de la signatura d’un protocol d’intencions per a la ubicació d’un tercer repetidor a la zona d’Es Cap de Barbaria, que actualment presenta molts problemes de recepció.

Respecte aquest protocol d’intencions, el Consell de Formentera ha posat en mans dels seus tècnics, l’elaboració d’un informe que determini la ubicació més idònia, el què permetrà procedir a la futura signatura del tercer conveni.

Les previsions indiquen que els tres repetidors podran estar instal·lats al mes de maig, solucionant la majoria dels problemes de recepció de les llars de Formentera. Tal com ha indicat la consellera Pilar Costa “garantir un 100% és impossible, però l’objectiu és arribar a la gran majoria”.

Aquestes noves infrastructures tenen un cost de 360 mil euros, que seran subvencionats parcialment amb els fons del Plan Avanza, impulsat pel Govern Central, i amb la inversió del Govern Balear.

Així mateix, les dos conselleres han remarcat els esforços fets per part de les administracions implicades per a què Formentera compti amb els avantatges de les noves tecnologies com la resta de les Illes Balears.

Recordem que amb les noves infrastructures es millorarà la cobertura a la majoria de zones d’ombra de Formentera, com son Es Pujols, la Savina i Portossalè, i en un futur s’ampliarà la recepció a la zona de es Cap de Barbaria. Mentrestant, existeix la opció d’optar a un decodificador via satel.lit, subvencionat pel Govern Balear i que ja està a disposició dels ciutadans.

7 empreses de Formentera comptaran amb una acreditació de qualitat als seus establiments

Formentera ha estat escollida com a Destinació SICTED, amb l’objectiu d’implantar un sistema de qualitat a tota l’illa en un període de 2 anys
El Tribunal avaluador del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació, format per l’Institut d’Estratègia Turística (INESTUR), la conselleria de Turisme de Formentera i una consultora externa, s’ha reunit a Formentera per a seleccionar les empreses turistiques que han superat totes les proves d’aquest sistema de qualitat.
Recordem que Formentera ha estat escollida per a participar en aquest programa per disposar d’uns paràmetres turístics idonis per a la instal·lació d’un sistema de qualitat d'aquestes característiques i  implantar, d’aquesta manera,  una veritable acreditació per a tota l'illa.
De les 29 empreses inscrites en un principi, i després de les reunions mantingudes, només 9 d’elles decidiren continuar amb els tràmits. Finalment, com a resultat del tribunal qualificador,  seran 7 les  empreses que disposaran de l’acreditació de qualitat a l’entrada dels seus comerços.
Aquestes 7 empreses, compleixen amb els requisits marcats per la consultora externa, que ha elaborat un manual de bones pràctiques on estan detallats tots els paràmetres que s’han de complir.

Les empreses que han obtingut l’acreditació  a Formentera, són les següents:
Autocares Paya
Hostal Bahia
Hostal Rosales
Hostal Sa Volta
Pimeef Formentera
Policia Local
Viatges Es Freus

Tot i que cadascuna de les empreses seleccionades tenen un manual adaptat als serveis que ofereixen (allotjament, restaurants, agències de viatge, associacions empresarials, etc), hi ha una sèrie de requisits comuns per a formar part del Sistema de Qualitat Turística.
Aquests requisits van referits als recursos materials i proveedors, al personal, a la organització, a les instal.lacions i els equipaments, a la comercialització del producte, a la satisfacció del client i a la gestió mediambiental, entre d’altres.
Una Comissió Avaluadora farà un seguiment annual per a assegurar que les diferents empreses continuen complint amb els requisits predeterminats per a ser una destinació SICTED. Els primers dos anys del programa seran supervisats per aquesta comissió, que vetllarà pel seu compliment, i que assessorarà a les empreses a garantir la qualitat turística als seus establiments.
Aquest Sistema ofereix solucions per a la rentabilitat del negoci, la certificació de l’establiment i la seva projecció comercial. Això permetrà augmentar i millorar la percepció de fiabilitat i seguretat del servei per part del client i posicionar Formentera com a una destinació turística de qualitat.
L’objectiu d’aquest programa  la implantació de models de qualitat turística a diferents destinacions, amb la finalitat de que arribi a tota la destinació en el seu conjunt, en aquest cas a tota la illa de Formentera. Com a objectiu a curt plaç, s’espera que de cara a l’any que ve, s’amplii la llista d’adherits i Formentera sigui en la seva totalitat una destinació SICTED.

Rehabilitació dels camins de Formentera de manera tradicional

El clima i la geografia de Formentera determinen l'estat de les articulacions de la nostra illa, que, a causa de l'afluència de pluges, requereixen d'un manteniment periòdic.
Respecte d'aquesta qüestió, la conselleria d'Infraestructures, juntament amb el Consorci Formentera Desenvolupament, disposen d'una brigada encarregada del manteniment de camins amb el mètode tradicional, composada per un equip de 4 persones, que treballen gràcies a l'adquisició de nova maquinària industrial, valorada per un import de 300 mil euros.
Per tal de determinar les actuacions prioritàries, els serveis tècnics del Consell de Formentera han elaborat 2 projectes tècnics per a l'arranjament de 17 camins rurals, entre els quals destaquen el Camí d’es Brolls,  de 4.340,36 m o el Camí de s’Estufador, a la Mola, amb la rehabilitació de 2.924,69 metres.
En total es rehabilitaran 16 quilòmetres de camins de terra, amb el sistema tradicional, conservant tots els elements patrimonials que els envolten i caracteritzen, com les parets de pedra seca o les pendents.

Més articles...

Pàgina 155 de 155

155
Següent
Final

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat