• Català
  • Castellano
  • English

Ordenanzas fiscales

Clicau en el nom per descarregar els arxius (PDF):

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'extinció d'incendis i salvament
Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la contribució especial per a l'ampliació i millora del servei d'extinció d'incendis i salvament
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis administratius en matèria turística
Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles o carruatges a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (gual)
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació del subsòl, sòl i vol dels terrenys del domini públic local
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa i per ocupació de la via pública o terrenys dús públic amb llocs, barraques, casetes de venda, o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Ordenança fiscal reguladora del'impost sobre l’increment del valor urbà (plusvàlua)
Ordenança reguladora de la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal reguladora de l'mpost sobre béns immobles
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos
Reglament de la Policia Local
Taxa per llicències d’autotaxi
Ordenança fiscal reguladora taxa per llicències urbanístiques
Taxa per inici d'activitat i per autoritzacions temporals d'establiments
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per plaques i altres distintius anàlegs
Ordenança fiscal reguladora taxa per serveis especials d’espectacles i transports
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei de retirada de vehicles o objectes pesants o voluminosos de la via pública i custòdia d'aquests
Ordenança fiscal reguladora taxa per recollida i transport de residus sòlids urbans en el terme municipal de Formentera
Taxa per subministrament d'aigua
Taxa per clavegueram
Taxa pel servei de l’Escola de Música
Ordenança fiscal reguladora taxa per serveis en Cementiris municipals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
Ordenança fiscal reguladora taxa per a la prestació de serveis a l'escorxador
Ordenança fiscal reguladora taxa per recollida, manteniment i sacrifici d'animals domèstics
Preu públic pel servei d’ajuda a domicili
Taxa per prestació de serveis de celebració de matrimonis civils
Ordenança reguladora del preu públic per prestació del servei de publicitat ràdio municipal: Ràdio illa
Ordenança reguladora del preu públic per l'accés i estacionament al parc natural de Ses Salines
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per prestació de serveis en el litoral de Formentera
Taxa Escoleta
Taxa per utilització d'instal·lacions i serveis del Centre d'estades diürnes de Formentera
Ordenança Fiscal reguladora del preu públic del servei d'accés a internet a través de la xarxa inalàmbrica municipal (WIFI)

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de l'activitat de publicitat dinàmica
Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d'aparcament subterrani de la plaça d'Europa des Pujols
Ordenança fiscal reguladora dels preus públics d’aplicació a les operacions d’adquisició de places turístiques a Formentera
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per inici d’activitat i per autoritzacions temporals d’establiments
Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida de correu postal en bústies al casal social de la Mola
Ordenança fiscal reguladora Preu públic per a la venda de material d'informació turística i articles de promoció a les oficines d'informació turística del Consell Insular de Formentera
Ordenança reguladora del preu públic per a la venda de material d'informació turística i articles de promoció a les oficines d'informació turística del Consell Insular de Formentera
Ordenança reguladora del servei d'utilització de bústies instal·lades en dependències d'ús public per a habitatges fora del nucli urbà
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de sonometria
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al subministrament públic municipal de proveïment d'aigua potable
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestacio de serveis i activitats d'oci de l'escola d'estiu
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament regulat devehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de visites al Far de la Mola del Consell Insular de Formentera
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'obtenció i control de l'autorització d'entrada, circulació i estacionament en vies públiques de l'illa de Formentera durant el període de limitació corresponent a l'any 2019
Ordenança fiscal reguladora de la tasa para la obtención y control de la autorización de entrada, circulación y estacionamiento de vehículos de motor en vías públicas de la isla de Formentera durante los períodos del año de mayor afluencia turística
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la intervención de la administración en la instalación, acceso y ejercicio de actividades y para autorizaciones temporales de establecimientos
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la utilización privativa de las instalaciones y la prestación de servicios o realización de actividades deportivas