• Català
  • Castellano
  • English

Padró d'habitants

El Padró Municipal és el registre administratiu on consten el veïnatge d’un municipi. Les seues dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que de les seues dades s’expedeixin tendran caràcter de document públic a tots els efectes administratius.
Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el municipi que visqui habitualment. Qui visqui a diferents municipis haurà d'empadronar-se on passi més temps durant l’any.

Tràmits de Padró d'habitants
Altes / baixes / canvis de docimili / certificats d'empadronament i convivència / certificats de viatges.

Altes:
El full padronal s’ha d’emplenar i signar a l’oficina municipal per tots el majors de divuit anys inscrits, en el cas de menors la signatura dels pares.
Documentació necessària:
S’ha d’aportar l’original dels següents documents:
- DNI en vigor del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat, llibre de família dels menors. En cas d’estrangers permís de residència o passaport.
- Document per acreditar la legítima ocupació de l’habitatge (escriptures, contracte de lloguer, etc.), en el cas de sol·licitar l’empadronament a un habitatge ocupat, i sempre que no existeixi relació contractual, tindrà que adjuntar l’autorització del propietari conjuntament amb el DNI i algun dels documents de l’habitatge abans esmentats.

(Supòsits d’alta o canvi de domicili només de menors en general, menors que conviuen amb un dels pares, menors que conviuen amb una persona distinta dels pares: consultau-ho a la unitat de padró).

Baixes:
Les tramiten els municipis d’alta de forma automàtica

Canvis de domicili:
Els ciutadans tenen l’obligació de comunicar els canvis de domicili que es produeixen dins el municipi i les modificacions de dades personals serveixen per actualitzar tant el Padró com el Cens electoral. Tenim instàncies preparades per emplenar i signar.

Certificats d'empadronament:
Els certificats són documents que contenen la signatura del Secretari, amb el vist-i-plau de la Presidenta.  Poden sol·licitar-ho totes les persones inscrites en el Padró d’Habitants de Formentera.
Documentació:
- Original del DNI, passaport o permís de residència del titular del certificat.

Certificat de viatge:
Certificats de residència a l'efecte de descomptes a desplaçaments entre illes i des de les illes a la resta del territori nacional.