• Català
  • Castellano
  • English

L’àrea d’Urbanisme ha resolt 468 expedients d’Obra Major i 189 expedients d’activitats des de juliol de 2007 fins a març d’enguany

acomercos_webLa conselleria d’Urbanisme del Consell Insular de Formentera ha dut a terme una informació acurada any per any sobre tots els expedients portats a Comissió de Govern per a la seua resolució des de juliol de 2007 fins a dia d’avui.
 
La prioritat d’aquesta àrea des de la constitució del Consell Insular de Formentera al mes de juliol de 2007, amb l’assumpció de noves competències, ha set la de donar sortida a molts expedients, així com incrementar el ritme de concessió de llicències, tot i haver coincidit amb la suspensió de llicències a causa de la redacció de les Normes de Planejament Urbanístic de l’illa de Formentera. L’objectiu és el manteniment del sector de la construcció dins uns paràmetres estables i adaptats a la dimensió de l’illa de Formentera.

Així, les sol·licituds urbanístiques més freqüents any per any han set les d’obra major i les llicències d’activitats, que inclouen les autoritzacions d’instal·lacions i obertura, així com els informes urbanístics i la concessió de cèdules d’habitabilitat.

Les llicències per obra major permeten la construcció d’edificacions noves o ampliacions d’edificis existents, mentre que la concessió de les cèdules d’habitabilitat és un tràmit obligatori (segons la Llei 10/1990 de 23 d’octubre i Decret 145/1997 d’habitabilitat), per a la contractació dels subministres imprescindibles per habitar un habitatge (aigua potable i electricitat).

Amb tot això, el ritme de treball del departament d’urbanisme ha passat d’una eficàcia del 40% en el 2006 al  98% en els anys 2007 i 2008. Cal remarcar que l’eficàcia ve calculada en funció de les sol·licituds que arriben al departament en matèria urbanística i la sortida que se’ls hi dóna. Aquesta eficàcia es veu afectada de manera negativa en els anys 2009 i 2010 per la suspensió de llicències fruit de la revisió de les Normes Subsidiàries i PTI de Formentera.

Pel que fa al 2007, les sol·licituds per obra major varen ser de 154, de les quals se’n varen atorgar 53 del mateix any i 73 d’anys anteriors. El total d’expedients d’activitats va ser de 27. Passant als Certificats d’Antiguitat que són els que es necessiten per obtenir la cèdula d’habitabilitat, en van ser concedits 45 d’un total de 93, a més de 18 sol·licituds cursades altres anys. 

L’any 2008, els resultats continuen marcant un bon ritme, amb 420 sol·licituds entre obra major i menor, de les quals es varen resoldre 202 del mateix 2008 i 156 d’anys anteriors.  El total d’expedients corresponents a obra major va ser de 124. La resolució dels certificats d’antiguitat  va ser de 31 sobre 55 el mateix any i 33 de posteriors.

Si analitzam les dades del 2009, es varen resoldre 157 expedients d’obra major i 207 cèdules d’habitabilitat. Si comparem aquestes dades amb les dades del 2008, podem ressaltar que el nombre de certificats d’Antiguitat, s’han més que duplicat, passant de 64 a 156 expedients. Hem de tenir en compte que referent a les cèdules d’habitabilitat, el Consell va començar a gestionar la competència el mes de juny de 2008, per la qual cosa els resultats són molt satisfactoris.

En total, al llarg de l’any 2009 s’han resolt 157 expedients d’obra major, 204 cèdules d’habitabilitat, i prop de 50 expedients d’activitat. Pel que fa a la xifra d’activitat, els mesos d’estiu són els que registren unes xifres més altes, anant de baixada en els últims mesos de l’any.

A l’any 2010, les xifres indiquen una tendència similar a la resta d’anys anteriors, amb 114 expedients d’obra major, la tramitació de 69 cèdules d’habitabilitat i 68 expedients d’activitats. I pel que fa a enguany, si comptabilitzam fins al mes de març, s’han resolt 29 expedients d’obra major, 33 cèdules d’habitabilitat i 6 expedients d’activitat.

Pel que fa als expedients d’obra major, des de l’any 2007 fins ara, es continua en una mitjana de resolució d’entre 120 i 160 sol·licituds. Les cèdules d’habitabilitat registren una mitjana anual de 135 expedients des del mes de juny de 2008 fins al mes de març de 2011, sent el 2009 l’any en què es varen tramitar més cèdules amb un total de 207 cèdules. La mitjana d’expedients d’activitats anual correspon a 38, sent el 2010 l’any amb més expedients d’activitat amb un total de 68.

L’eficiència de l’àrea d’urbanisme ha incrementat de manera substancial en els darrers anys tot i la suspensió de llicències decretada per la revisió de les Normes Subsidiàries de Formentera.

L’àrea d’urbanisme està estudiant la implantació l’ordenança de la llicència d’obra menor automàtica per posar-la en marxa de forma imminent i que permetrà la concessió i retirada de la llicència amb la simple presentació de la documentació pertinent.

Cal recordar que, per una informació més acurada, les decisions i resolucions de la Comissió de Govern són de caràcter públic i estan exposades al taulell d’anuncis del Consell Insular.