• Català
  • Castellano
  • English

El pressupost 2012 del Consell de Formentera serà de 21 milions

pressupost_webEl projecte de pressupost general del Consell Insular de Formentera per a l’exercici 2012 que es presenta per a la seva aprovació en ple, suma un total de 21.477.600,00 euros.

Aquest pressupost s’emmarca dins d’un escenari econòmic que segueix sent molt problemàtic, ja que les previsions de creixement de la zona euro per a l’any vinent encara són poc optimistes, i l’ombra de l’estancament econòmic no escampa. Espanya tindrà un lleuger creixement econòmic previst per al 2012, prop de l’1% i una taxa d’atur al voltant del 22%. Les perspectives per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears són lleugerament millors gràcies a la temporada turística del 2011. Les Illes Pitiüses has estat les que més han crescut durant l’any 2011, essent l’illa de Formentera la que major creixement econòmic ha tingut en el conjunt de l’arxipèlag.

En aquest entorn econòmic, de profunda recessió econòmica global, el Consell Insular de Formentera, un any més, orienta els seus recursos econòmics cap a un escenari d’una major contenció i prudència, en defensa del seu propi model de creixement econòmic amb un gran respecte per al medi ambient, entorn que és la clau del nostre desenvolupament econòmic i social.

Per tant, i com a elements més singulars de les partides econòmiques que composen el Pressupost de 2012, volem ressaltar els següents:
- L’estabilitat de la plantilla del Consell Insular de Formentera, en línia amb la política desenvolupada durant els darrers quatre anys d’existència pressupostària del Consell Insular de Formentera (2008-2011). La negociació del nou conveni laboral i l’actualització de la vigent Relació de Llocs de Treball del Consell Insular de Formentera, que han de substituir als vigents de l’antic Ajuntament de Formentera, són els principals reptes de futur.
- El control de la despesa en béns corrents i serveis, juntament amb la mesura en la despesa de personal són, sense cap mena de dubte, les claus de la viabilitat d’aquest Consell. De fet, la despesa de personal i la despesa en béns corrents i serveis representa el 63,88% del total del pressupost de 2012.
- Les inversions en infraestructures bàsiques i de gran envergadura tenen a veure amb el Pla de Carreteres (conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Estat), d’on destacarem per a l’any 2012, l’ampliació de la carretera des Cap i el vial perimetral de Sant Ferran oest.
- La resta d’inversions són de millora d’infraestructures existents, com la reforma de l’Avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, la reforma dels carrers Gregal, Estany des Peix i sa Màquina al nucli de La Savina, el projecte del centre d’interpretació de Ca Na Costa, el projecte del centre d’interpretació des Campament, la reforma de l’antic edifici de l’INEM, propietat del Consell Insular de Formentera, la construcció del camp de tir al plat, a més d’una partida destinada a la rehabilitació de patrimoni.
- El manteniment de tota la despesa que fa referència al benestar social de la gent, sobretot la que s’adreça als col·lectius més vulnerables a la crisi econòmica i, en definitiva, a les persones més necessitades.
- Així mateix, s’ha de destacar l’esforç extraordinari per mantenir les despeses de suport a la cultura en general i, en especial, per fer inversions culturals.
- Es manté l’esforç en els àmbits de l’agricultura, ramaderia, pesca i caça, així com pel que fa a l’àrea d’esports i joventut.
- Potenciació de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC) per fer realitat el concepte de finestreta única per mitjans telemàtics, millorant així la prestació de serveis administratius als ciutadans i ciutadanes de Formentera.
- Pel que fa als ingressos, es destaca l’actualització dels diferents tributs dels que el Consell Insular de Formentera nodreix el seu pressupost, en un exercici de responsabilitat, justícia i austeritat pressupostària.

Finalment, val a dir, que la veritable acció de govern, apart de l’aplicació del pressupost, és la incorporació de romanents pressupostaris d’anys anteriors pel que fa a obres en projecte i/o en procés d’execució.

Pressupost de despeses
CAPÍTOL I. L’import de les remuneracions del personal és de 7.250.000,00 euros. L’increment és de 403.000,00 euros, i representa un increment del 5,88% respecte del pressupost inicial de l’exercici 2011.
CAPÍTOL II. Les despeses per compra de béns corrents i serveis s’han previst en 6.469.500,00 euros, un 5,38% superiors a les consignacions inicials del mateix capítol del pressupost de l’any 2011.
CAPÍTOL III i IX. La càrrega financera bruta consignada en aquests capítols és de 220.000,00 euros d’interessos i de 1.225.000,00 euros d’amortització obligatòria dels préstecs del Consell Insular de Formentera. En relació amb l’exercici anterior, l’augment de la previsió d’interessos (un 37,5%) s’explica per la lleugera pujada de l’euribor en el darrer any i per la previsió de contractar una pòlissa de crèdit per avançar pagaments als proveïdors del Consell Insular de Formentera a l’espera de rebre el que ens deu el Govern de les Illes Balears. La quantitat de 1.225.000,00 es correspon amb la quota anual a pagar del préstec del Consell Insular de Formentera amb el BBVA, fruit del pla de sanejament aprovat la legislatura passada per pagar tots els deutes que tenia la màxima institució de l’illa de Formentera.
CAPÍTOL IV. Les transferències corrents, amb un total de 1.437.100,00 euros han disminuït un 42,27% respecte del pressupost de l’any anterior per la no signatura del Conveni de Promoció Turística entre l’Institut Balear del Turisme i el Consell Insular de Formentera per primera vegada en els darrers trenta anys.
CAPÍTOL VI. Les inversions reals, amb un import total de 4.850.000,00 euros suposen una reducció a la tercera part de les inversions pressupostades l’any 2011. Es tracta d’una reducció del 66,55%. L’anualitat fruit del conveni de constitució del Consell Insular de Formentera (el conveni dels 25 milions) ha passat de 6.000.00,00 d’euros l’any 2011 a 2.500.000,00 d’euros enguany.
CAPÍTOL VII. Les transferències de capital destinades a realitzar inversions sumen 25.000,00 euros, per amortitzar crèdits del Consorci Formentera Desenvolupament (CFd).

Pressupost d’ingressos
CAPÍTOL I. Aquest capítol s’ha pressupostat inicialment en 3.750.000,00 euros, un 20,73% més que el 2011. Ara bé, la raó d’aquest augment es justifica per la feina de revisió cadastral dels elements ocults que hi ha a l’illa de Formentera i que no tributen (cases, ampliacions, piscines, magatzems, etc.). No obstant, sí que hi ha l’augment de l’impost de vehicles de tracció mecànica. Actualització necessària ja que no s’apujava des de l’any 2003.
CAPÍTOL II. Aquest capítol s’ha pressupostat inicialment amb un total de 420.000,00 euros, la mateixa quantitat que l’any 2010. La recaptació d’aquest capítol és fruit de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CAPÍTOL III. En concepte de taxes i altres ingressos, es preveu una recaptació de 3.799.000,00 euros, import calculat en funció de les tarifes dels serveis finançats amb taxes i preus públics aprovades per l’exercici 2012, que suposen un augment del 8,42% en relació a l’any 2011. La taxa pel servei de recollida d’escombraries representa un 40,54% del total d’aquest capítol.
CAPÍTOL IV. La previsió d’ingressos és de 7.875.600,00 euros, un 8,16% menys que l’any anterior. La participació en tributs de l’Estat representa 2.880.000,00 euros, un 36,57% dels ingressos per transferències corrents. Les transferències corrents per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears suposen la resta del capítol. Els 699.400,00 euros que deixem d’ingressar per la via de les transferències corrents provenen bàsicament de la no signatura del conveni entre l’IBATUR i el Consell Insular de Formentera (1.020.000,00 euros), si bé hi hem d’afegir el conveni de finançament del Centre de Dia per un import de 501.600,00 euros.
CAPÍTOL V. La previsió d’ingressos patrimonials és de 30.000,00 euros, un 40% menys que l’any 2011. Això es déu a una reducció del circulant, ja que el pressupost en termes generals disminueix un 31,62% en relació a l’any 2011.
CAPÍTOL VI. La previsió d’ingressos per l’alienació d’inversions reals és de 750.000,00 euros. Concretament, es tracta de la venda de Ca Ses Ferreres a la Mola. CAPÍTOL VII. Les transferències de capital es consignen inicialment en 4.853.000,00 euros. Concretament un 32,34% de la quantitat del 2011. D’aquí, cal fer esment de 2.500.000,00 euros per resoldre el dèficit històric d’infraestructures (eren 6.000.000,00 euros per al 2011). I també, les procedents de l’Estat via conveni de carreteres.

Equilibri pressupostari
En la proposta presentada, el pressupost es troba formalment anivellat en els estats d’ingressos i despeses. Pel que fa al pressupost de despeses, les partides s’han dotat per fer front a les despeses reals i a les previsions dels compromisos adquirits pel Consell Insular de Formentera i, pel que fa als ingressos, les quantitats consignades inicialment es podran obtenir si es manté una gestió evolutiva respecte de l’any anterior. Per tant, es considera una previsió raonable i prudent, i en definitiva, un pressupost equilibrat.