• Català
  • Castellano
  • English

La CAIB retalla en un 37% les inversions a Formentera

_MG_2222El conseller de Presidència, Hisenda i Territori del Consell Insular de Formentera, Bartomeu Escandell ha fet aquest matí una valoració del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2013, un pressupost qualificat de “dolent per a l’illa de Formentera” i que representa una baixada del 37% en matèria d’inversions respecte a l’any 2012.  

El pressupost presentat ahir pel Govern Balear perjudica de forma greu a l’illa de Formentera,  sobretot pel que fa a la partida d’inversions a la nostra illa, que sofreixen una davallada del 37%, passant de 959.613€ d’enguany als 597.916€ previstos per al 2013. Aquesta representa la major retallada de les quatre illes.

En el capítol d’inversions no hi ha partida pressupostària per a la construcció de l’escola de Sant Ferran. Recordem que la institució insular va posar a disposició de la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear un terreny de 11 mil metres quadrats, ubicat a Sant Ferran, per a la construcció d’un nou centre escolar. En el pressupost 2013 només es reflexa una partida de 72 mil euros, que s’espera que permetin la redacció del projecte, de cara a obtenir una partida destinada a la construcció d’aquest centre educatiu en el pressupost del 2014. 

Així mateix, no s’especifica si hi ha partida per a la construcció dels habitatges de Protecció Oficial de Sant Ferran. La partida corresponent a l’Institut Balear de la Vivenda (IBAVI) és de 2.181.000 euros que, des de Formentera s’espera que es destinin al projecte de promoció pública d’habitatges. 

El Consell Insular ha fet passes fermes per portar aquest projecte endavant. Va cedir un terreny a l’IBAVI i ha portat a terme tota la tramitació administrativa i d’atorgament de les llicències necessàries per a la seva construcció, amb la previsió per part de l’IBAVI que les obres podrien començar a l’hivern 2012/2013, ja que es tracta d’un projecte prioritari dins de la programació de l’Institut Balear de l’Habitatge.

Pel que fa a l’Agència Balear d’Aigua i Qualitat Ambiental, tal i com reflexa la memòria pressupostària d’aquest organisme, s’espera que sigui una prioritat la remodelació de la planta dessaladora de la nostra illa, per tal de solucionar el problema de subministrament de l’aigua, així com la seva potabilitat. 

Pel que fa a les transferències corrents, han quedat congelades i són les mateixes que a l’any 2012. Això fa que amb la pujada de l’Impost de Valor Afegit (IVA) i de l’Impost de Preus de Consum (IPC), el Consell Insular perdi poder adquisitiu respecte l’any anterior.

Amb aquestos dos anys de pressupostos del Govern del Partit Popular, Formentera s’ha vist perjudicada de forma molt considerable per les continues retallades de les aportacions de la CAIB a la nostra illa.

De fet, el Consell Insular de Formentera ha hagut d’augmentar els impostos, en contra de la seva voluntat, per poder seguir prestant els serveis bàsics a la ciutadania, conseqüència del deute que té la Comunitat Autònoma cap al Consell de Formentera, que a finals d’any, si no se li dona una solució abans, podria arribar als 15 milions d’euros. Tenint en compte que el pressupost del Consell de Formentera per al 2012 ha estat de 21 milions d’euros, aquest deute representa un 70% del pressupost de la nostra illa. 

L’única conselleria beneficiada en el Pressupost del 2013, ha estat la conselleria de Turisme i Esports, amb la qual cosa s’espera que redundi en benefici dels consells insulars per portar endavant la promoció turística, sobretot quan en els darrers dos anys, no s’ha signat cap conveni de promoció amb l’Agència de Turisme de les Balears, com es venia fent en els darrers anys.

El Govern ha retallat a totes les àrees, educació, serveis socials, sanitat, et., però no han tengut cap problema per trobar els diners suficients per poder crear un Delegació del Govern a Formentera, considerada per l’equip de govern de l’illa, d’inèdita, absurda i innecessària, i amb l’únic objectiu de donar feina durant quatre anys al president del Partit Popular a Formentera.