• Català
  • Castellano
  • English

El Consell de Formentera aplicarà una sèrie de rebaixes en l'impost de plusvàlua

plusvalua1El Ple del Consell Insular de Formentera, a proposta del Conseller d’Hisenda, Bartomeu Escandell, va aprovar en la sessió plenària de febrer una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys urbans, la qual cosa es tradueix en l’aplicació d’una sèrie de rebaixes en l’impost de plusvàlua.

Aquest tribut és el que es paga com a conseqüència de la transmissió de la propietat d’un immoble i es basa en l’increment, amb el pas del temps, del valor dels immobles de naturalesa urbana.

Després de l’última revisió cadastral realitzada el 2012 sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI), el Consell de Formentera vol revisar la base imposable aplicable a l’impost de plusvàlua, rebaixant entorn del 40% el valor cadastral per al càlcul de la base imposable durant els dos primers anys, per tal que el nou valor cadastral per al càlcul d’aquest impost sigui progressiu.

A causa de l’increment dels valors cadastrals, fruit de la revisió feta després de tretze anys, el Consell ha detectat que l’impost sobre la plusvàlua podia incrementar de manera substancial, en comparació amb el que es venia pagant.

Una de les modificacions serà aplicar una rebaixa general sobre la base imposable de l’impost i per una altra banda, aplicar un 95% de bonificació a les transmissions per herència “mortis causa”. Per tal que les transmissions per herència, deixin pràcticament de tributar, afavorint-les fiscalment ja que no les consideram com un acte lucratiu quan es duen a terme amb aquestes circumstàncies.

La tercera modificació que es té previst incloure afectarà els trams impositius establerts, incrementant la pressió fiscal quan els moviments siguin especulatius, és a dir quan el transmissor tingui l’immoble en propietat un temps inferior a cinc anys, en canvi hem baixat la pressió fiscal en aquelles transmissions on fa més de vint anys que l’immoble és en mans de la persona que el transmet.

Amb aquesta baixada impositiva el Consell Insular de Formentera pretén fer progressius els efectes de la recent actualització de valors cadastrals feta a la nostra illa per part de la Gerència Regional del Cadastre de les Illes Balears.