• Català
  • Castellano
  • English

65 cases amb el grau de protecció B es podran benefeciar d'una bonificació del 75% per preservar el seu valor com a patrimoni històric de l’illa

casa pagesa webLa consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, Sònia Cardona, juntament amb el conseller d'Hisenda, Territori i Urbanisme, Bartomeu Escandell han informat avui en roda de premsa de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, arran de la nova valoració cadastral realitzada per la Direcció General de Cadastre l'any 2012.

Amb la nova ponència total de valors, des de l'àrea d'Hisenda de Formentera s’ha cregut convenient abaixar els tipus impositius de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans, passant de l' 1,10% a l' 1%,  per tal de suavitzar la càrrega impositiva i que es pugui assumir de manera progressiva. Es tracta d'una mesura adoptada per compensar la pujada del valor aplicat a l'Impost de Béns Urbans. Amb aquesta modificació puntual es vol equilibrar el tipus impositiu per a què no s'hagi de fer efectiu en una sola vegada.

L'elevat deute que el Govern Balear manté amb el Consell de Formentera, ha obligat al seu equip de govern a prendre decissions tributàries que no haurien set necessàries si l'Executiu Autonòmic complís amb les seves càrregues econòmiques. Per aquest motiu, des del Consell Insular s'anirà amortiguant aquesta pressió fiscal a mesura que la Comunitat Autonoma vagi pagant el seu deute amb Formentera. La recaptació per al 2014 en concepte d'urbana serà de 3.5 milions.

Amb aquesta mesura, el Consell Insular de Formentera pretén fer progressius els efectes de la recent actualització de valors cadastrals feta a la nostra illa per part de la Gerència Regional del Cadastre de les Illes Balears.

Així mateix, s'ha cregut convenient establir una sèrie de bonificacions o incentius a l’Impost sobre Béns Immobles en el cas dels immobles amb grau de protecció B, inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural de Formentera, per tal que les càrregues d’aquests immobles siguin menors, i es compensi, en certa mesura, les restriccions urbanístiques que se’ls aplica per preservar el seu valor com a patrimoni històric de l’illa. Concretament, el grau B implica la impossibilitat de créixer volumètricament, mesura que es va establir amb la finalitat de mantenir al màxim les característiques i els valors patrimonials dels immobles més destacats.

Així, s’estableix una bonificació del 75 per cent per als immobles inclosos en el Catàleg del patrimoni cultural de Formentera amb grau de protecció B- el més alt que s'assigna a les cases-, sempre que no estiguin afectes a explotacions de caire econòmic. Aquestes bonificacions afecten a un total de 65 cases, 24 de les quals es troben en sòl rústic i les 41 restants en sòl urbà.

La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, que l’haurà de sol·licitar anualment en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) durant el primer trimestre de l’any.

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, estableix, per una banda, que el deure de conservació, manteniment i custòdia dels béns del patrimoni cultural recau en els seus propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors (article 22); i per altra, que les administracions públiques competents col·laboraran amb els propietaris i titulars de drets sobre béns culturals per a la conservació, la recuperació i la difusió d’aquests, mitjançant la presentació de l’assessorament tècnic i jurídic necessari i, si s’escau, de la concessió d’ajudes de tipus economico-financer (article 81).