• Català
  • Castellano
  • English

Ajudes a l’agricultura balear

vialsf2El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha obert la línia d’ajudes corresponent a l’any 2012 per fomentar la incorporació de joves agricultors al camp balear. Aquesta convocatòria d’ajudes, que s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2007-2013, està dotada de 3.349.182 euros, cofinançats en un 40 % pel Govern central, un 35 % pels fons europeus FEADER i el 25 % restant pel Govern de les Illes Balears.

L’import màxim d’ajuda que es pot sol·licitar, en el cas de Formentera, sempre que l’import de la inversió (sense IVA) superi aquesta quantitat, és de 34.132‘00 € (cas general, 1,00 UTA) en el cas d’agricultors professionals i una ajuda de 13.652‘80 € (cas general. 0,40 UTA), pel que fa als agricultors a temps parcial.

Les ajudes estan destinades a joves de 18 a 40 anys que disposin de certa experiència i qualificació professional en el sector agrari. Els sol·licitants s’han d’incorporar enguany a una explotació agrícola, ja sigui de manera individual o associativa, i s’han de comprometre a exercir l’activitat agrària durant un període de cinc anys com a mínim.

D’altra banda, hi ha 2 anys de termini (que començaran a comptar des del moment de l’aprovació de la ajuda) per fer el curs d’Incorporació de joves a l’activitat agrària i per presentar el primer IRPF que arribi als mínims exigits en rendiments agrícoles i/o ramaders.

Cal recordar, que els beneficiaris hauran de complir amb les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene i benestar dels animals, la qual cosa es comprovarà mitjançant la corresponent inspecció de control agroambiental, un cop sol·licitada l’ajuda.

Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar l’ocupació en el sector agrari de les Illes Balears, facilitar el rejoveniment de la població agrària activa i professionalitzar el capital humà de les explotacions agràries de manera que permeti millorar-ne la competitivitat, la capacitat d’innovació i la rendibilitat econòmica i ambiental. Les bases d’aquestes ajudes es poden consultar en l’edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears, de 16 d’octubre (BOIB núm. 151). El termini de presentació de sol·licituds acaba el divendres dia 16 de novembre de 2012.

Ajuda per a la modernització de les explotacions agrícoles
Així mateix, s’ha obert la convocatòria per a sol·licitar ajudes per a la modernització de les explotacions agrícoles. El percentatge de l’ajuda, per al cas de Formentera, calculat sobre l’import de la inversió (sense IVA) és el següent:
- Agricultors professionals: ajuda d’un 50% - (menors de 40 anys en el moment de la sol·licitud: 60%)
- Agricultors a temps parcial: ajuda d’un 30% - (menors de 40 anys en el moment de la sol·licitud: 36%)

És important recordar que la inversió mínima per poder presentar un expedient ha d’arribar als 5.000’00 euros (sense IVA). La resta de requisits és igual que la convocatòria d’ajudes per a joves agricultors, amb la novetat enguany que, un cop aprovat l’expedient, es pot sol·licitar una bestreta del 50% de l’import de l’ajut concedit (abans de fer les inversions) per al que caldrà formalitzar un garantia bancària. D’aquesta manera es disposa d’una mica de liquiditat per poder fer front a la inversió.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el divendres dia 16 de novembre de 2012 i es requereix la mateixa documentació que per l’ajuda a joves agricultors. Les bases d’aquestes ajudes es poden consultar en l’edició del Butlletí Oficial de les Illes Balears del  20 d’octubre.

Els interessats, s’han de dirigir a l’àrea d’Agricultura de Formentera amb la documentació requerida, que inclou el document nacional d’identitat, pressupostos o factures proforma de les inversions previstes, referències cadastrals de l’explotació, full de transferència bancària (model TG-002), declaració de l’IRPF 2011, o bé certificat acreditatiu emès per l’AEAT (Hisenda), informe de vida laboral de la Seguretat Social, amb una antiguitat inferior als 6 mesos, sol·licitud de llicències o permisos, si escau, entre d’altres. Aquesta documentació és igual per a les dos convocatòries.

Cal recordar que 1 tècnic del Fons de Garantia Agrària es desplaça a Formentera el 1r dimecres de cada mes  per a informar d’aquestes convocatòries, entre d’altres temes. Més informació a l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça del Consell de Formentera  o bé al telèfon 971. 32.10.87 o per correu electrònic a la següent adreça agricultura@formentera.es.