• Català
  • Castellano
  • English

Publicació de les ordres de vedes a les Illes Balears

Vedes de caça de les Illes BalearsLes competències de caça seran assumides pel Consell de Formentera a partir del dia 1 de gener de 2011.

El Govern Balear ha publicat l'ordre de vedes de caça per a tots els territoris de les Illes Balears, per tal de regular aquesta pràctica a totes les illes (BOIB núm.77 de 25/05/2010). En el cas de Formentera la pràctica habitual és la caça menor, que inclou la captura d'espècies com conills, perdius, llebres, guàtleres, faisans, tórtores o tords, entre altres.

Els dies hàbils dins el període de caça menor són els dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i els festius de caràcter nacional o autonòmic, en el període comprès entre el 17 d'octubre i el 2 de gener. Amb la publicació de les ordres de vedes no es podrà caçar al territori balear fins aquestes dates.

Actualment, a Formentera es pot caçar a 3 vedats habilitats a les zones de Es Cap, la Mola i Portossalè, i a terrenys lliures segons el que disposa l’ordre de vedes de l’any 2010. Les captures màximes diàries oscil·len entre 2 exemplars, en el cas de llebres a Mallorca i Eivissa, fins a una xifra màxima de 20 tords a totes les illes. Pel que fa a la captura del conill a Formentera està autoritzat des del 25 de juliol fins el 2 de gener, amb cans i sense escopeta. En aquest cas, Formentera, alguns vedats s'acullen a la opció de començar la caça del conill a partir del 4 de juliol els dies establerts que són dimarts, dijous, dissabte, diumenges i festius.

Les competències de caça pertanyen al Govern de les Illes Balears, concretament a la Direcció General de Biodiversitat fins al 31 de desembre de 2010, en què passaran a ser competència del Consell Insular de Formentera.

Aquest procés de negociació amb el Govern Balear va començar fa més d’un any a fi d’aconseguir la millor proposta possible per als ciutadans de Formentera i que els caçadors i caçadores tenguin un servei millor, més proper i des de Formentera.

Inicialment la proposta del Govern estava fixada en 36.000 euros i finalment des del Consell de Formentera s’han aconseguit 115.000 euros per a l’illa i els seus ciutadans, a més d’un vehicle valorat en 15.000 euros, així com l’ampliació de mitjans per un import de 24.000 euros mitjançant la conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Aquest acord va ser signat el passat 28 de maig entre el president del Consell de Formentera i el conseller balear de Presidència, Albert Moragues. Les noves competències permetran desenvolupar actuacions com participar en les reunions tècniques d’àmbit insular, autonòmic o estatal en representació del consell, proposar i tramitar l’activitat normativa o reguladora de la institució de l’illa, així com tota la tramitació dels expedients i l’execució de les actuacions que es derivin de les competències assumides pel Consell Insular de Formentera en matèria de caça i recursos cinegètics.

Aquesta nova competència es traduirà en una millora dels serveis per als ciutadans per exercir la seva activitat d’una manera pròxima, propera i efectiva.