• Català
  • Castellano
  • English

Inspeccions de pesca diàries en aigües de Formentera

RaorsEls serveis d’Inspecció de Pesca del Consell de Formentera estan duent a terme diàriament les tasques de vigilància de pesca en aigües de Formentera, per tal de protegir les poblacions d’espècies marines i l’ecosistema marí.
Durant els mesos centrals de la temporada d’estiu estan imposant varietat de sancions en la modalitat de pesca submarina, així com en pesca recreativa. Només en aquesta darrera setmana s’ha detectat una infracció per dia per pesca submarina a zones protegides com la Reserva Marina des Freus, es Caló i Cala Saona.
Recordam que pel que fa a la llicència de pesca submarina no està autoritzada la pesca els dilluns, dimecres i divendres no festius ni a més de 20 metres de fondària.
Paral·lelament s’han establert tres zones de veda per a la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera, que suposen un total de 2.500 hectàrees, entre Punta de la Gavina i Punta Rasa, Cala Saona inclosa, així com des dels límits des Caló fins al far de la Mola, passant per la punta de sa Creu. El nombre màxim de llicències de pesca submarina per Formentera és de 20 llicències anuals.
Atenent a aquesta normativa, els serveis d’Inspecció de Pesca han requisat els fusells de pesca i han iniciat els expedients sancionadors que es resoldran en funció de la zona d’infracció.
Les embarcacions de pesca recreativa no poden dur a bord captures superiors als límits màxims fixats, pel que les infraccions lleus són sancionades amb una multa d’entre 60 i 300 euros, les infraccions greus entre 301 i 60.000 euros, i les infraccions molt greus amb una multa de 60.001 euros fins a 300.000 euros.
Diversos estudis tècnics fets a les Illes Balears han evidenciat el mal estat de conservació de les poblacions de certes espècies objectiu de la pesca submarina, per la qual cosa, des de l’Àrea de Pesca del Consell de Formentera es demana el compliment de la normativa.
Recordam que la primera infracció es va produir el passat 13 de juny, amb la col·laboració del personal de la Reserva Marina des Freus, amb una sanció a una embarcació pesquera procedent de la Península en aigües de Cala Saona, que posseïa 16 exemplars de llagostes de mida inferior a la legal permesa, a més de 70 kg de ratjada, 13 kg de rap, 8 kg de rascassa, 25 kg de roja, 4 kg de peix de sant Pere, i 8 kg de rata. Per tots aquests fets, la conselleria va iniciar un expedient sancionador catalogant aquest fet de falta molt greu amb una multa per un import d’entre 10.000 i 60.000 euros.
Actualment, hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) des de l'1 d'abril fins al 31 d'agost. Així mateix, hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del verderol o juvenil de classe d’edat 0 de la sirviola (Seriola dumerili) des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre en les aigües d’Eivissa i Formentera. Es consideren de classe 0 tots els exemplars que no arriben a la talla de 30 cm, amidats d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 5 del Reglament (CE) 894/1997, del Consell.

Documents adjunts:
Mapa de regulació de la pesca submarina a Formentera