• Català
  • Castellano
  • English

La policia local ha precintat 3 equips de música

Roda de premsa precintes policia localLa Policia Local del Consell Insular de Formentera ha precintat 3 equips de música per no complir amb la normativa de contaminació acústica.
El Consell Insular de Formentera vetlla pel oferir una alternativa d’oci nocturn respectuosa amb el descans de la ciutadania.
Des de l’inici de la legislatura, l’ordre públic ha estat una de les prioritats per part de l’equip de govern i és per aquest motiu que, en els mesos de temporada alta, cal incidir més que mai en l’ordre públic per tal d’oferir una alternativa d’oci respectuosa amb la ciutadania de Formentera que permeti conjugar lleure i descans. En aquest respecte, des del Consell Insular de Formentera es treballa per a fomentar una actitud favorable al manteniment d’un entorn sense contaminació sonora.
En base a les denúncies de la Policia Local de Formentera i a les inspeccions sonomètriques realitzades per tècnics de la Institució, el Consell Insular de Formentera ha obert fins al moment 5 expedients sancionadors per contaminació acústica a establiments d’oci nocturn del nucli urbà des Pujols. A mes, ha adoptat mesures cautelars per a la correcció dels valors sonors (db) permesos per la normativa corresponent, mitjançant el precinte de les fonts sonores pertorbadores (altaveus, equips de música, etc.) dels establiments presumptament infractors. Concretament, hi ha dos establiments tancats per molèsties al veïnat i manca de llicència d’obertura, i 3 establiments amb l’equip de música precintat.
Aquestes actuacions responen a la voluntat de l’equip de govern del Consell Insular de Formentera d’incidir sobre els locals i establiments d’activitat nocturna que puguin ocasionar molèsties al descans nocturn de la població durant la temporada estiuenca, per tal de corregir els excessos de nivells sonors i mantenir una convivència pacífica a l’illa de Formentera.
Els expedients sancionadors són instruïts pels Serveis Jurídics de la institució insular per tal de determinar la sanció corresponent i un cop els establiments regularitzin la seva situació, s’aixecarà la mesura cautelar i es procedirà a la retirada del precinte.

Normativa aplicable.
D’acord amb l’article 53 de la Llei 1/2007, de 16 de març de Contaminació Acústica balear, és competència d’aquest Consell Insular la inspecció, vigilància i control del compliment d’aquesta llei, exigir l’adopció de mesures correctores, indicar les limitacions, realitzar quantes inspeccions siguin necessàries i imposar les sancions corresponents en cas d’incompliment.
Així, atenent al Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre de Renou, referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, als articles 53-62 de la Llei 1/2007, de 16 de març de Contaminació Acústica de les Illes Balears i als art.27-31 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre de Renou es va procedir al precinte la clausura de dos establiments el passat 12 i 17 d’agost, mitjançant precinte de les fonts sonores pertorbadores del descans nocturn per part dels agents de la policia local.
Així mateix, s’ha tingut en compte el Mapa de Renous i l’estudi acústic contemplat a l’aprovació inicial de la revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Formentera d’acord al plenari del Consell Insular de Formentera el dia 10 de desembre de 2010, i l’article 4 de l’ordenança municipal per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per sorolls i vibracions.