• Català
  • Castellano
  • English

Millora de les infraestructures i equipaments de Formentera

avingudaportossale_webEl Consell Insular de Formentera continua en la línia de millorar els nuclis urbans amb l’ordenació dels vials com l’avinguda Portossalè i el carrer Tarragona, l’asfaltat de la carretera Es Pujols - La Savina i la creació de noves infraestructures com és el cas de la circumval·lació des Pujols i de Sant Francesc. Totes aquestes actuacions tenen com a objectiu alliberar els nuclis urbans de la pressió del trànsit rodat i propiciar uns vials més segurs i un entorn més viu socialment.

Avinguda Portossalè
L’ordenació d’un tram de l’avinguda Portossalè es durà a terme en dos fases i compta amb un període d’execució de 2-3 mesos. Les obres iniciades el dia 16 de gener consisteixen en la renovació de voreres i elements de mobiliari urbà, així com arbrat i enllumenat públic i el soterrament de les esteses d’aigua potable i telefonia. Així mateix es contempla la pavimentació del carrer i la integració d’aparcament a la plaça de la Constitució. En la primera fase es renovarà la zona de davant l’Hotel Es Marès i s’integrarà l’aparcament tancat a la plaça; en la segona fase s’acabarà de renovar i pavimentar la resta de carrer.
Pressupost: 274.611,30 €
Adjudicatari: Hermanos Parron

Carrer Tarragona
L’adequació de carrer Tarragona, al nucli urbà de Sant Ferran, es va iniciar el passat 9 de gener i la intervenció consisteix en el reasfaltat del carrer, amb la renovació de les voreres, la dotació de nous elements de mobiliari urbà, arbrat, aigua potable, telefònica i enllumenat públic. El període d’execució és de 2-3 mesos.
Pressupost: 191.856,20 €
Adjudicatari: Islasfalto

Carretera la Savina - Es Pujols
L’actuació a la carretera que va des Pujols a la Savina ja està pràcticament finalitzada i comprèn el condicionament d’un total de 6.7 km. Ha suposat la millora del ferm i l’eliminació de punts on s’acumulava l’aigua de pluja. Així mateix, s’ha habilitat una parada de bus a la zona de sa Roqueta i es té la previsió de soterrar la línia elèctrica que alimenta Sa Roqueta. Així mateix, es col·locarà una nova senyalització del vial a base de pivots reflectants per millorar la seguretat nocturna.
Pressupost: 1.931.982,75 €
Adjudicatari : TRAGSA

Circumval·lació des Pujols
La circumval·lació des Pujols donarà resposta a la necessitat de treure el trànsit de l’interior del nucli turístic. Les característiques més importants són l’execució de dos rotondes de regulació del trànsit, una a l’entrada des de Sant Ferran a l’altura de l’edifici Mirada i una a la sortida cap a la Savina en front del dipòsit d’aigua potable de sa Pedrera.

En fase d’execució, permetrà desembossar la circulació a l’interior del nucli urbà i la dotació de mes de 250 places d’aparcament així com la col·locació de nous punts de recollida de fems soterrats. La previsió es que per primers de maig es trobi totalment finalitzada. Aquesta actuació és possible gràcies al conveni de carreteres signat entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Formentera.
Pressupost: 2.848.460,53 €
Adjudicatari: Tragsa

Circumval·lació de Sant Francesc – zona escolar
La circumval·lació de la zona escolar de Sant Francesc, dóna resposta a la necessitat de dotar d’accés al nou poliesportiu de Sant Francesc i per altra banda dotar d’una àmplia zona d’aparcament la zona escolar i poder minimitzar el trànsit entre la cruïlla del cine Municipal i la Piscina.

Les obres, s’han reiniciat aquest mes de gener i preveuen estar finalitzades abans de la temporada turística. Aquesta actuació contempla la dotació de tots els serveis urbanístics soterrats i completar la vorera des del cine municipal fins a Sant Francesc pel caire de ponent. Aquesta intervenció és possible gràcies al conveni de carreteres signat entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Formentera.
Pressupost: 1.439.453.07 €
Adjudicatari: Tragsa

Aquestes actuacions són una de les prioritats de la màxima institució de l’illa, que treballa per solucionar deficiències històriques en infraestructures i equipaments als nuclis urbans.