• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Tauler d'anuncis Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari.

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari.

Publicació BOIB de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera quatre places vacants de la categoria de Policia Local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

Annex IV

Temari Ordenances

BOE 14/11/2023

Decret Presidència aprovació llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, nomenament tribunal i dates d'examen (18/12/2023)

Decret presidència detectat error material al decret de dia 16 de desembre de 2023 (19/12/2023)

Instància genèrica

Acta 1 de constitució tribunal per la selecció de quatre places de funcionaris de carrera, categoria policia local (03/01/2024)

Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses (05/01/2024)

Acta 2 Proves Físiques (11/01/2024)

Acta 3 Segona prova del primer i segon exercici tipus test (11/01/2024)

Acta 4 Tercera prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat (11/01/2024)

Acta 5 Examen Tipus Test (11/01/2024)

Acta 6 de correcció d'errades de l'acta número 5 (12/01/2024)

Acta 7 Correcció prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat (12/01/2024)

Acta 8 Obertura de sobres i publicació resultats provisionals (15/01/2024)

Convocatòria a l'acte de revisió de les proves per a la provisió de quatre places de funcionari/funcionària de carrera, categoria de policia local, del consell Insular de Formentera, mitjançant el procediment ordinari (26/01/2024)

Diligència de modificació convocatoria a l'acte revisió de les proves (29/01/2024)

Acta 9 Revisió exàmens i llista provisional d'aspirants (06/02/2024)

Convocatòria a l'acte de realització de les entrevistes corresponents a la tercera prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat sol·licitades a les al·legacions presentades pels aspirants (07/02/2024)

Modificació de la convocatòria a l'acte de realització de les entrevistes corresponents a la tercera prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat sol·licitades a les al·legacions presentades pels aspirants (08/02/2024)

Acta 10 de publicació de llista definitiva d'aspirants per ordre de puntuació (14/02/2024)

Acta 11 llista definitiva d'aspirants per ordre de puntuació amb codis i identificacions (16/02/2024)

Publicació BOIB de la relació definitiva d'aprovats i proposta de nomenament, com a personal funcionari en pràctiques, de 4 places de policia local del Consell Insular de Formentera

Decret de presidència de proposta de nomenament de funcionaris en pràctiques, categoria policia local (06/03/2024)

 

 

BOTO CONVOCA 02

Protocol assetjament

Ens trobareu a:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE