• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Sala de Premsa Hemeroteca Benestar Social Programa per l’acolliment d’infants a Formentera

Programa per l’acolliment d’infants a Formentera

families_webLa consellera de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Formentera, Dolores Tamargo, ha presentat avui en roda de premsa la campanya “Formentera acollidora. Cap infant sense somriure”, un programa de sensibilització per a l’acolliment d’infants a l’illa.

Aquesta iniciativa, impulsada per l’àrea de Benestar Social, neix amb l’objectiu de proporcionar un recurs a aquells menors que, per alguna circumstància no poden estar amb els seus pares, provisionalment o permanent, per la qual cosa esdevé necessari comptar amb una alternativa mentre es resolen els seus problemes familiars.

A Formentera hi ha infants i adolescents que viuen en una situació difícil: la seua família no en pot tenir cura i, aleshores, l’Administració hi ha d’intervenir. Però és convenient que, mentre la família d’origen d’aquests infants intenta refer-se, hi hagi una altra família que pugui oferir-los un bon entorn per créixer i desenvolupar-se. D’aquest tipus de família, se’n diu família d’acollida o família acollidora.

Així, qualsevol família o persona disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant. I que, a més, sigui capaç d’ajudar-lo a comprendre i respectar la seua pròpia història personal i familiar, a construir la seua identitat i a conèixer i compartir la seua pròpia cultura, esdevé una alternativa idònia per participar en aquest programa d’acolliment familiar.

Què és l'acolliment familiar?
L’acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que té com a objectiu proporcionar un entorn familiar i tot el que això implica (afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, etc.) a un infant que ho necessita durant un temps determinat.

Suposa la integració de la nena o el nen com un membre més a la vida de la família que l’acull, que es compromet a tenir-ne cura i educar-lo, i li proporciona un ambient adequat a les seues necessitats personals.

Hi ha dos elements bàsics que caracteritzen l’acolliment familiar:
• La temporalitat: l’acollida és una situació temporal (durada variable segons cada cas).
• El contacte entre l’infant i la família d’origen: sempre que sigui possible, la família d’origen manté una relació amb l’infant acollit a través de visites i sortides, quan cal supervisades per professionals. Mentrestant, la família d’origen ha de treballar amb el suport que ofereixen els professionals corresponents, per tal de poder tornar a ocupar-se del seu fill.

Objectius del programa:
- Oferir a les nenes i els nens l’oportunitat de viure en una família.
- Que les famílies formentereres obrin les portes de casa seua a nenes i nens que, per diverses circumstàncies, no poden viure amb la seva família.
- Promoure l’acolliment familiar, i motivar tant a les famílies com a les institucions, per tal de facilitar-lo i donar-li suport.
- Evitar la institucionalització de menors.

A qui va dirigit?
- A totes les nenes i els nens que no puguin viure amb la seua família i estiguin en centres d’acolliment de les Illes Balears i/o pendents d’entrada.
- A les famílies que desitgin iniciar un projecte d’acolliment i siguin seleccionades després de la seua formació i estudi sociofamiliar.

Algunes qüestions que cal conèixer abans d’iniciar un projecte d’acolliment:
- Acollir no vol dir adoptar. L’adopció plena està equiparada a la filiació biològica, extingeix els vincles jurídics entre l’adoptat i la seua família d’origen i és irrevocable.
- La nena o nen acollit s’integra plenament a la vida de la família acollidora i pot mantenir la seua família d’origen mitjançant visites.
- El procés d’acolliment i en particular les famílies compten amb el suport i seguiment de professionals especialitzats.

Drets i obligacions de les famílies acollidores:
- Rebre informació sobre la nena i el nen acollit, i guardar respecte i confidencialitat sobre la seva història personal.
- Ser escoltats, com a acollidors, pel servei de protecció abans de prendre qualsevol decisió que afecti de manera important el menor en el desenvolupament de l’acollida.
- Cobrir les necessitats del nen acollit, tot oferint-li una educació adequada, àmplia i favorable per al seu creixement com a persona.
- Acceptar i afavorir les relacions que pogués tenir el nen amb la seva família d’origen als espais de trobada que disposarà l’àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera.
- Acceptar i col·laborar en el seguiment de l’acolliment realitzat pel personal tècnic de l’àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera.
- La família, pel fet de ser acollidora, podrà gaudir de compensacions de naturalesa diversa.

Si creus que tots els menors tenen dret a créixer amb una família, adhereix-t’hi!


 

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat