• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Environment El projecte de regulació d’ancoratge d’embarcacions elaborat pel Consell de Formentera avança amb l’obtenció de noves autoritzacions

El projecte de regulació d’ancoratge d’embarcacions elaborat pel Consell de Formentera avança amb l’obtenció de noves autoritzacions

novetatsfondejos_webEl passat 25 de maig, el ple del Consell Insular de Formentera aprovà inicialment la creació del servei públic d’ordenació i regulació de l’ancoratge d’embarcacions a través de boies ecològiques a la zona nord oest del Parc Natural de ses Salines, la gestió directe del servei i la remissió de la sol·licitud d’ocupació temporal i concessió administrativa a la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Fruit d’aquesta tramitació, a dia d’avui ja es compta amb les autoritzacions de la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM), depenent del Ministeri de Foment i de la Reserva Marina. Concretament, en el cas de la DGMM no existeixen objeccions de caràcter constitucional, competencial o funcional a la proposta de modificació del PRUG, a la vegada que recorden aspectes legals de la seva competència que hauran de ser d’aplicació al projecte, i avala les mesures de protecció i gestió plantejades. De la mateixa manera ho fa el pronunciament de la Reserva Marina determinant que no es produirà cap afectació de rellevància sobre l’activitat pesquera.

Ambdues autoritzacions suposen una passa ferma per avançar cap a l’autorització definitiva, que ara per ara queda subjecte a dos nous informes per part de l’òrgan gestor del Parc Natural i de Xarxa Natura 2000 respectivament. Així és com ho reflecteix l’acta de la darrera Comissió balear de medi ambient del passat 27 de setembre, en la que s’acordà no emetre dictàmens fins a la recepció dels informes esmentats.

En aquest sentit, el Consell està estudiant si s’estan complint els terminis màxims per a l’evacuació dels informes als quals feim referència, ja que segons l’article 21.3 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per la conservació d’espais de rellevància ambiental (LECO), el termini màxim per la remissió d’aquestes és de dos mesos a partir del moment en què es demanen formalment. En el cas de l’informe pendent per part del Parc Natural de ses Salines, a dia d’avui el termini s’hauria excedit fins a superar els quatre mesos.

Per altra banda, des del Consell ja s’està treballant en la proposta d’acord que es traslladarà al ple insular per demanar formalment la modificació del PRUG de ses Salines declarant la zona de fons arenós sobre la qual es pretenen instal·lar les boies ecològiques com a zona de fondeig regulat. Aquest aspecte és de màxima importància ja que facilitarà la possibilitat de sanció a aquelles embarcacions que vulnerin la normativa d’ús del futur camp de boies, sense repercutir sobre les praderies de posidònia.

S’ha de recordar que el Pla rector d’usos i gestió del Parc Natural es va aprovar l’any 2005 i que té una vigència prevista de 6 anys amb possibilitat de pròrroga, fet que es va produir de forma tàcita l’any 2011 tot i que el propi document preveu una revisió i actualització.

El Consell de Formentera veu viable la modificació puntual urgent per tal de frenar el deteriorament de les praderies de posidònia, fruit de l’ancoratge massiu durant els mesos d’estiu. A més existeix un antecedent com la modificació específica pel cas del PRUG del Parc Natural de s’Albufera des Grau de Menorca per permetre l’autorització d’un projecte d’instal·lació de boies ecològiques impulsat per la iniciativa privada.

Des del Consell es viu amb preocupació l’estat de conservació actual de les praderies de posidònia que, per la intensitat del fondeig d’embarcacions i els efectes de la contaminació per aigües residuals, presenten una major vulnerabilitat. En aquest sentit la consellera de Medi Ambient del CIF es reuní a final del mes passat amb la direcció del Centre Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), i amb el delegat del CSIC a les Balears, el científic Joaquim Tintoré, per tal de saber quin és l’abast real de les investigacions que s’estan portant a terme per conèixer l’estat de conservació de les praderies de posidònia als indrets més fràgils i sotmesos a una major pressió.

En el marc d’aquestes reunions, el Consell ha manifestat la voluntat de demanar un estudi més precís i amb una anàlisi d’un major nombre d’indicadors en relació a les praderies que es troben a la zona ponent del Parc Natural de ses Salines.

Projecte regulació ancoratge embarcacions
El projecte presentat és fruït d’un procediment extens, que s’ha fet en base als estudis de freqüentació del Parc Natural de ses Salines per tal d’idear un projecte adequat a les característiques i necessitats reals de Formentera. Aquest avantprojecte garanteix la plena preservació del fons marí en general i de les praderies de posidònia en particular, així com la seguretat dels banyistes i de les embarcacions.

Els principis del projecte són donar cabuda al major nombre d’embarcacions sense superar la capacitat de càrrega i considerant els estudis de freqüentació, instal·lar un mètode d’ancoratge ecològic i comptabilitzar els usos turístics, tot respectant les zones de bany. Recordem que les praderies de posidònia van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i són la garantia de conservació del paisatge, el principal reclam turístic i la major font d’ingressos de la nostra illa.

És voluntat de l’equip de govern l’execució d’un projecte que garanteixi la protecció del patrimoni natural i que representi la voluntat majoritària de tots els sectors implicats i de la ciutadania.

 

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat