• Català
  • Castellano
  • English
Revised 2013 Subsidiary Planning Regulations and planimetry text (current)

Text refós i planimetria NNSS 2013 (vigents)
Publicació de l’acord del Ple del Consell Insular de Formentera de dia 26 de juliol de 2013, d’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 1 de les Normes subsidiàries (NNSS) de planejament del municipi de Formentera i publicació de tot el que es deriva d’aquesta modificació puntual.
Anunci BOIB 3 de setembre de 2013

Text refós de les Normes urbanístiques i de l'ordenació

Planimetria (PDF)
- Consolidació
- Altures
- Classificació i Ordenació Sòl Rústic
- Estructura
- Àrees de protecció de riscs
- Patrimoni
- Conjunt històric
- Ordenació Sòl Urbà

Annex V. Activitats Sòl Rústic

Execució de la sentència núm. 57/2014, dictada al procediment ordinari núm. 794/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relativa a l'aprovació de les Normes Subsidiàries i la delimitació dels Conjunts Històrics de les esglésies de Formentera (20 juny 2016)Urbanism and Territory planning

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat