• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Cultura Subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies i restauració del patrimoni cultural

Subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies i restauració del patrimoni cultural

Pou MarianetEl Consell de Formentera, a través de les àrees de Patrimoni i Medi Rural, informa que properament es convocaran les bases per a la concessió de subvencions encaminades a rehabilitar parets de pedra seca, a soterrar línies elèctriques i telefòniques i a realitzar intervencions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en béns del patrimoni cultural en l’àmbit territorial de Formentera aprovades per la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter ordinari el 9 de març de 2017 i les bases de les quals es publicaren al BOIB el 21 de març del 2017.

Requisits per sol·licitar la subvenció
Podran sol·licitar subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca i per dur a terme intervencions en elements del patrimoni cultural les persones el règim de les quals sigui d’utilització tant en propietat com lloguer, o d’altres formes de gaudi.

Així mateix, podran sol·licitar subvencions per al soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents, les agrupacions d’afectats o interessats que es constitueixin com a tals i nomenin un representant per canalitzar les seves actuacions amb l’Administració.

Percentatges i imports màxims subvencionables
Per a la rehabilitació de parets de pedra seca i substitució de parets de materials poc adequats es subvencionarà fins a un 60% del cost de la intervenció, i 40 €/m2 per les obres que siguin executades pel mateix propietari, amb un màxim de 15.000 €.

Per soterraments de línies elèctriques i telefòniques existents es cobrirà fins a un 20 % del pressupost d’execució previst amb un màxim de 60.000 €. En intervencions en béns del patrimoni cultural, els béns declarats BIC, BC o amb protecció A en el Catàleg tindran cobertura de fins a un 90% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 50.000 €. Els béns amb protecció B fins a un 60% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 30.000 €.

Els béns amb protecció C fins a un 50% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 25.000 €. Finalment, els béns de l'Inventari seran subvencionats fins a un 40% del pressupost de la intervenció amb un màxim de 15.000 €.

A més dels costos derivats de l’execució de les obres, també es consideraran despeses subvencionables els imports derivats de redacció de projectes i de realització d’estudis històrics i de l’evolució constructiva dels immobles.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, carrer Ramon Llull n.6, dins del termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la data de publicació d'aquesta convocatòria al BOIB. Les sol·licituds que es presentin fora del termini anteriorment establert, seran excloses i s'arxivaran.

Obligació dels beneficiaris
Els beneficiaris d’aquestes subvencions es comprometen a posar en un lloc visible de la paret objecte de la subvenció, la placa que els lliuri el Consell. En cas de no complir aquesta obligació, es podria denegar la subvenció.

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera