• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Padró d'habitants

Padró d'habitants

El Padró Municipal és el registre administratiu on consten el veïnatge d’un municipi. Les seues dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en aquest. Les certificacions que de les seues dades s’expedeixin tendran caràcter de document públic a tots els efectes administratius.
Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el municipi que visqui habitualment. Qui visqui a diferents municipis haurà d'empadronar-se on passi més temps durant l’any.

Tràmits de Padró d'habitants
Altes / baixes / canvis de docimili / certificats d'empadronament i convivència / certificats de viatges.

Altes:
El full padronal s’ha d’emplenar i signar a l’oficina municipal per tots el majors de divuit anys inscrits, en el cas de menors la signatura dels pares.
Documentació necessària:
S’ha d’aportar l’original dels següents documents:
- DNI en vigor del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat, llibre de família dels menors. En cas d’estrangers permís de residència o passaport.
- Document per acreditar la legítima ocupació de l’habitatge (escriptures, contracte de lloguer, etc.), en el cas de sol·licitar l’empadronament a un habitatge ocupat, i sempre que no existeixi relació contractual, tindrà que adjuntar l’autorització del propietari conjuntament amb el DNI i algun dels documents de l’habitatge abans esmentats.

(Supòsits d’alta o canvi de domicili només de menors en general, menors que conviuen amb un dels pares, menors que conviuen amb una persona distinta dels pares: consultau-ho a la unitat de padró).

Baixes:
Les tramiten els municipis d’alta de forma automàtica

Canvis de domicili:
Els ciutadans tenen l’obligació de comunicar els canvis de domicili que es produeixen dins el municipi i les modificacions de dades personals serveixen per actualitzar tant el Padró com el Cens electoral. Tenim instàncies preparades per emplenar i signar.

Certificats d'empadronament:
Els certificats són documents que contenen la signatura del Secretari, amb el vist-i-plau de la Presidenta.  Poden sol·licitar-ho totes les persones inscrites en el Padró d’Habitants de Formentera.
Documentació:
- Original del DNI, passaport o permís de residència del titular del certificat.

Certificat de viatge:
Certificats de residència a l'efecte de descomptes a desplaçaments entre illes i des de les illes a la resta del territori nacional.

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE