• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència Celebrat el Ple d’Organització del Consell de Formentera

Celebrat el Ple d’Organització del Consell de Formentera

ple2019-1-Avui s'ha celebrat el primer Ple de la legislatura del Consell de Formentera. En aquesta sessió plenària s'ha donat compte de la nova organització de la institució i de la designació dels consellers i conselleres responsables de les àrees.

L'organigrama de l'equip de Govern de GxF-PSOE queda així: Alejandra Ferrer, presidenta i consellera d'Ordenació i Promoció Turística, Ana Juan, vicepresidenta 1a i consellera d'Habitatge, Comerç i Emprenedoria, Susana Labrador, vicepresidenta 2a i consellera de Cultura i Educació, Rafael Ramírez, vicepresident 3r i conseller de Benestar Social, Gerència i Transparència, Bartomeu Escandell, conseller d'Economia, Hisenda i Serveis Generals, Antonio Sanz, conseller de Medi Ambient i Serveis d'Inspecció, Rafael González, conseller de Mobilitat i Territori, Raquel Guasch, consellera de Patrimoni, Política Lingüística i Formació, Josep Marí, conseller d'Infraestructures, Sector Primari i Interior, Vanessa Parellada, consellera de Joventut, Participació Ciutadana, Noves Tecnologies, Igualtat i Lgtbi i Paula Ferrer, consellera d'Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars.

El nou equip de Govern està format per 11 consellers, 6 de Gent per Formentera, el portaveu d'aquest grup serà Bartomeu Escandell, i 5 del PSIB-PSOE de Formentera, el portaveu d'aquest grup serà Rafael Ramírez. A la banqueta de l'oposició hi ha el grup polític Sa Unió de Formentera, conformat pel PP-Compromís i integrat pels següents consellers i conselleres, segons s'ha donat compte en el Ple: Lorenzo Córdoba, que serà el portaveu del grup, Ana Negre, Verónica Castelló, Javier Serra, Cristina Costa i Óscar Portas.

Així mateix a la sessió plenària també s'ha donat compte del nomenament del personal eventual, Carlos Bernús ha estat designat gerent de promoció turística, Elena Trinidad, responsable de comunicació i Isabel Juan, secretària de presidència.

A la part resolutiva de la sessió plenària s'ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups polítics establir que la periodicitat de celebració de les sessions plenàries serà mensual i tindrà lloc el darrer divendres de cada mes a les 9.00h.

Estructura salarial
El Ple del Consell ha aprovat amb els vots de l'equip de Govern GxF-PSOE i l'abstenció de Sa Unió la proposta de dedicació i retribucions de membres de l'equip de Govern, indemnització per assistència a sessions i dotació per als grups polítics.

La dotació econòmica de la presidència, vicepresidència i dels consellers amb dedicació exclusiva queda igual que la legislatura passada. La presidència tindrà una retribució bruta anual de 52.950,00€, les vicepresidències tindran una retribució anual bruta de 51.400,00€, 5 dels consellers tindran dedicació exclusiva amb una retribució anual bruta de 50.300,00€ i la consellera Raquel Guasch tindrà dedicació parcial de 10 hores setmanals amb una retribució bruta anual de 13.413,33€.

Pel que fa a la retribució dels consellers de l'oposició s'ha aprovat la dedicació exclusiva o parcial per al conseller o la consellera designats (màxim dos) de l'únic grup polític de l'oposició: Sa Unió de Formentera PP-Compromís, que tindrà o tindran una retribució total bruta anual de 37.794,79€. A més, tots els consellers i les conselleres que no tenguin reconeguda cap retribució se'ls hi pagarà una indemnització de 200,00€ per cada assistència a les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple del Consell, així com la quantitat de 120,00€ per a l'assistència a les sessions de les comissions informatives.

També s'ha aprovat, amb el suport de l'equip de Govern de GxF-PSOE i el vot en contra de l'oposició, la proposta de plantilla de personal eventual 2019 amb les següents retribucions: Cap de Promoció Turística 42.000,00€, 2 Responsables de Comunicació 35.000,00€ i Secretària de Presidència 30.000,00€.

8 de juliol de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1