• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Infraestructures i serveis Formentera presenta vuit projectes per als fons europeus de recuperació acordes al model d’illa sostenible

Formentera presenta vuit projectes per als fons europeus de recuperació acordes al model d’illa sostenible

El Consell de Formentera ha presentat un total de vuit projectes amb una inversió global de 8.921.430,51 euros als Fons Europeus per a la Recuperació i Resiliència. Cal recordar que a l’Estat espanyol se li han assignat 140.000 milions d’euros, dels quals 72.750 milions d’euros es destinaran a transferències que han d’anar dirigides a projectes que han de pivotar sobre els eixos de la transició ecològica, la transició digital, la millora del capital humà, la cohesió social i territorial i la igualtat.

El Govern balear és l’administració encarregada d’articular els millors projectes elegibles per aquests fons a la comunitat autònoma. Aquesta tasca, segons informa el Govern balear, es duu a terme de manera coordinada amb les institucions i agents socials i econòmics, amb l’objectiu de poder presentar a l’Estat els projectes més adequats i així aconseguir que arribin al màxim de fons a les Illes Balears.

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ha explicat que “en un moment de crisi com aquest és molt important poder aconseguir inversions d’administracions suprainsulars, per això des del Consell hem presentat 8 projectes en els que s’ha treballat de manera transversal des de diferents àrees”. “Els projectes van en consonància amb el nostre model d’illa sostenible, per millorar el tractament de residus, regular els fondejos a tot el litoral de l’illa o potenciar els vehicles elèctrics dins el servei insular de transport, entre d’altres”, segons ha declarat.

Planta tractament de residus de construcció i demolició

Inversió prevista: 1.771.340,76 euros

Amb la construcció d’aquesta planta l’objectiu és aconseguir el cicle complet de reutilització de residus que provinguin de construcció i demolició, d’acord amb els principis de la Llei 8/2019, de sòls i residus contaminants.

Aquesta planta es troba inclosa en la planificació del Pla Director Sectorial de Residus de l’illa de Formentera i a més assoleix els objectius de reutilització de residus que provinguin de la construcció i demolició. La reutilització de matèries primeres que provinguin del tractament dels residus també suposarà un retorn a la inversió.

Planta tractament de residus de matèria orgànica

Inversió prevista: 1.795.000 euros

Construcció d’una planta per al tractament dels residus de fracció orgànica a Formentera. Aquesta planta, inclosa en la planificació del Pla Director Sectorial de Residus de l’Illa de Formentera, assoleix els objectius de cicle de reutilització dels residus orgànics i de separació del residu a l’origen. A més, augmenta la productivitat i impulsa la innovació, especialment mitjançant la transició digital i ecològica.

Projecte d’implantació de regulació de fondejos a tot el litoral de Formentera

Inversió prevista: 619.333,11 euros

L’objectiu és regular el fondeig a tot el litoral de l’illa de Formentera per aconseguir una protecció i regeneració de tot el litoral i conforme al pla de gestió integral Natura 2000. Aquest projecte també suposarà un retorn íntegre de la inversió mitjançant el lloguer o pagament per ús de les boies de fondeig regulat.

Soterrament de contenidors per a la recollida de matèria orgànica

Inversió prevista: 558.600 euros

L’objectiu d’aquest projecte és recollir selectivament la fracció de matèria orgànica generada a l’illa de Formentera, tant d’origen domiciliari com d’establiments comercials, per a l’elaboració de compost orgànic pel seu ús a l’agricultura. Es podrà realitzar compost de qualitat per enriquir les terres de cultiu pobres en nutrients de l’illa i reactivar el camp.

També es produirà una rendibilitat de la inversió mitjançant una reducció en el cost del transport a l’abocador de Ca na Putxa a l’illa d’Eivissa i contribuirà a allargar la seva vida útil.

Vehicles elèctrics pel servei insular de transport públic en autobús i instal·lacions de recàrrega

Inversió prevista: 1.500.000 euros

Adquisició de tres minibusos elèctrics per al servei insular de transport públic en autobús i construcció de les instal·lacions de recàrrega elèctrica associades. Amb aquest projecte es pretén garantir la mobilitat a tota la població, especialment a les persones amb rendes més baixes i amb risc d’exclusió social. El servei de transport públic serà gratuït per aquests col·lectius.

Digitalització del comerç a l’illa de Formentera

Inversió prevista: 560.000 euros

Creació d’una plataforma web, un mercat virtual de l’illa de Formentera en la qual estiguin representats tots els comerços de l’illa, així com una passarel·la de pagament per a tots ells en les seves pròpies webs. Amb aquesta plataforma es pretén que els comerços de l’illa puguin ampliar la seva capacitat de recuperació econòmica amb una previsible ampliació de les vendes i també la penetració dels productes de Formentera en altres mercats.

Pla de millora del nucli turístic des Pujols

Inversió prevista: 1.217.156,64 euros

Aquest projecte té com a objectiu millorar la imatge d’aquest nucli turístic de Formentera i ajustar-lo a les expectatives del turisme que ens visita amb el fi de disminuir la percepció de massificació referida pels turistes. La idea és impulsar una reforma integral que consisteix a alliberar de trànsit rodat l’interior del nucli i emprendre actuacions de substitució i modernització d’infraestructures hidràuliques existents, conversió en zona de vianants i embelliment dels carrers centrals del nucli. També es produirà una millora substancial de centre per reactivar turísticament i comercialment el nucli turístic més important de l’illa. El resultat principal esperat és una millora de la sostenibilitat en la gestió de l’aigua, de la mobilitat i de la gestió de residus del nucli i també s’espera un canvi en el perfil del turista que visita el nucli, canviant d’un perfil actual de visitant jove i amb preferències per l’oci nocturn cap a un perfil de visitant més familiar i tranquil, més d’acord amb el tipus d’oferta que es pretén potenciar en tota l’illa.

Adquisició de la finca Can Tomàs com a espai públic d’interès cultural i ambiental

Inversió prevista: 900.000 euros

Adquisició d’una finca de 213.312 metres quadrats situada en sòl rústic protegit (dins del Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera) sobre la qual existeixen béns arqueològics i etnològics rellevants del patrimoni cultural de Formentera per destinar-la a espai d’ús públic. L’adquisició d’aquesta finca permetria que el jaciment arqueològic Ca na Costa, que ara es troba en un domini privat, passi a ser de titularitat pública, fet que revertiria de manera molt positiva en la posada en valor i la difusió d’aquest bé tan destacat del patrimoni arqueològic insular, tenint en compte que es tracta del sepulcre megalític més antic de les Illes Balears.

L’adquisició d’aquesta finca permetria poder desenvolupar tot un programa per explicar, difondre i valorar el patrimoni arqueològic, etnològic i paisatgístic que existeix sobre la finca, així com les estratègies d’aprofitament del medi desenvolupades tradicionalment a l’illa.

2 d’octubre de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Ens trobareu a:
C. d'Eivissa cant. Arx. Lluis Salvador
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 10 63
infraestructures@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE