• Català
  • Castellano
  • English
Regulació Estany des Peix
Perfil del Contractant Històric de licitacions
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C10_2020 Parc infantil a Sant Ferran, TM Formentera 45884
2 C9_2020 Remodelació de l'avinguda Miramar i carrer Punta Prima es Pujols (25/06/2020) 44921
3 C20_2019 Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran-Formentera (25/11/2019) 49301
4 Projecte bàsic i d'execució d'implantació de diferents usos esportius a l'aire lliure a Sant Francesc Xavier (10/10/2019) 50136
5 2019/6301 MOD01/2019 Projecte modificat de reforma de l'Avinguda Joan Castelló i Guasch a Sant Ferran Fase I Actes de preus contradictoris 51844
6 C12/2018 Projecte de reforma de l'avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran (fase 1) 57381
7 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 67963
8 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 60980
9 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 60521
10 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 62066
11 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 60328
12 C10/2017 “Restauració i adequació de la planta baixa i exteriors del Far de la Mola com a equipament públic cultural. Formentera” 69428
13 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 60668
14 C03/2013 Explotació serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020, temporada estiu 2017 78155
15 Anunci exposició pública del projecte d’obres anomenat “Reubicació de l’Escola de Vela de Formentera” 61214
16 Exposició pública de projecte executiu Rehabilitació i canvi d'ús com equipament públic cultural de la planta baixa del Far de la Mola, Formentera 61071
17 C08/2017 Projecte bàsic i d'execució "Adequació de local per a activitat administrativa a C. de Mallorca, Sant Ferran (Formentera)" 59966
18 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 63895
19 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 64044
20 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 63879
21 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 69692
22 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 84277
23 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 71057
24 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 68379
25 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 68491
26 Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols (Formentera)” 105632
27 Projecte Urbanització UA-POL 03 68361
28 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 67786
29 Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa de Formentera 68895
30 C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes 67946
31 C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y control de las, poblaciones de Morrut Roig o Becut Vermell (Rhynchophorus Ferrugineus)” 68185
32 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 69853
33 C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera 70394
34 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 69562
35 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 69267
36 C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a l’illa de Formentera 63437
37 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 68867
38 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 70162
39 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 68512
40 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 70873
41 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 66026
42 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 69754
43 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 75522
44 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 75344
45 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 80556
46 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 74661
47 C14/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de la Savina, Formentera 74100
48 Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera 72785
49 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 80311
50 C06/2014 Remodelació de voreres costat est de l'avinguda Mediterrània a la Savina" 64071
51 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 76089
52 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 73093
53 Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i Estany des Peix a la Savina (Formentera)” 66783
54 Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II 67800
55 Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli des Pujols" (Formentera) 69042
56 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 78306
57 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 73333
58 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 76913
59 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 73950
60 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 73997
61 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 75130
62 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 75297
63 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 80346
64 C08-2013 "Subministrament de materials per al sistema d'identificació i numeració dels habitatges disseminats i punts geogràfics específics de l'illa de Formentera". 66741
65 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 72770
66 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 76482
67 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 77237
68 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 80005
69 Projecte Remodelació voreres de la Savina 75534
70 Projecte d'obres anomenat "Carretera Es Cap (Formentera)" 68793
71 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 78837
72 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 77204
73 C01-2013 Casal Social i dependències del Consell Insular de Formentera a la Mola" 73503
74 Projecte d'execució "Vial de circumval·lació surest del nucli urbà de Sant Francesc Xavier" Illa de Formentera 71146
75 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 74686
76 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 70447
77 Anunci avocació competències contractes de lloguer de locals 72750
78 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 113039
79 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 80607
80 C05B/2012 "Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i maquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments ubicades en el mateix" 73178
81 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 77497
82 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 102434
83 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 81568
84 C5/2012 Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera 67749
85 Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol (21-09-2012) 78156
86 Anunci autorització per a l'explotació del bar cafeteria annexe al camp de futbol 68025
87 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 80526
88 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 80338
89 C4/2012 Projecte de l'obra "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant Ferran, Formentera 71730
90 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 Sant Ferran, Formentera 76923
91 C2/2012 Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de vela 76126
92 C3/2012 "Contractació d'una mútua, per accident laboral i no laboral i malaltia comú o professional 75337
93 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 80373
94 Projecte "Variant Sant Ferran oest" 72397
95 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 102437
96 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 82069
97 C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2" 91147
98 C16-2011 Gestió Escola Municipal de Tennis de Formentera 84768
99 C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús " 66976
100 C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local 66941