• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
11 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb el propietari de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 48 de Sant Ferran
12 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb els propietaris de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 68 de Sant Ferran
13 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera
14 Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.
15 Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera
16 Publicació de la Resolució de Presidència de 30 d’octubre de 2019 de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell de Formentera - CTA
17 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
18 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
19 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
20 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
21 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
22 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
23 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
24 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
25 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
26 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
27 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
28 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
29 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
30 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
31 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
32 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
33 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
34 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
35 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
36 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
37 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
38 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
39 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
40 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
41 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
42 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
43 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
44 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
45 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
46 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
47 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
48 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
49 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
50 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
51 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
52 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
53 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
54 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
55 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
56 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
57 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
58 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
60 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
61 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
62 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
63 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
64 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
65 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
66 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
67 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
68 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
69 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
70 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
71 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
72 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
73 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
74 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
75 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
76 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
77 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
78 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
79 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
80 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
81 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
82 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
83 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
84 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
85 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
86 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
87 Edicto la Nassa SCP
88 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
89 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
90 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
91 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
92 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
93 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
94 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
95 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
96 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
97 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
98 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
99 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
100 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
101 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
102 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
103 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
104 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6
105 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació
106 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (Sessió 07-2014)
107 Requeriment per falta de documentació als interessats
108 Nomenament de nous representants a la Comissió Técnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni historic i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les llles Balears (COAIB)
109 Publicació a BOIB de l'expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2014/221
110 Nomenament d nous representants a la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats del Consell Insular de Formentera (CTA), del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB)

Page 1 of 2

Start
Prev
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1