• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Urbanisme: expedients a sòl rústic i d'altres

Title Filter      Display #  
# Article Title
31 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 41/2011
32 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 32/2011
33 Anunci Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 2010/22
34 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’ocupació de via publica PS OVP 8/2019
35 Anunci d’arxiu d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 4/2019
36 Anunci Inici d’expedient sancionador en matèria d’activitats PS ACT 3/2020
37 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb el propietari de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 48 de Sant Ferran
38 Informació pública de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 14 de febrer de 2020 d’aprovació de conveni urbanístic amb els propietaris de l’immoble situat a l’Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 68 de Sant Ferran
39 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 4 del Pla Territorial Insular de Formentera
40 Decret sobre aixecament de l’efecte suspensiu de les obres que es veieren afectades pels efectes de la declaració de l'estat d'alarma ocasionada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, segons l’evolució de la pandèmia a data 8 de maig de 2020.
41 Anunci d'exoneració del compliment del paràgraf 2n de l’article 23.3 de l’Ordenança de remors, durant la vigència de l’estat d’ alarma, pel que fa a la realització d’obres a nuclis urbans o establiments turístics de l’illa de Formentera
42 Publicació de la Resolució de Presidència de 30 d’octubre de 2019 de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell de Formentera - CTA
43 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
44 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística.
45 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera
46 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8
47 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca)
48 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7
49 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera
50 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera
51 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera.
52 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2
53 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta destinats a espai lliure públic EL-P i viari ubicats a la Unitat d’Actuació anomenada UA SFR-10 del nucli de Sant Ferran, TM Formentera
54 Estudi de Detall amb la finalitat de reordenar volumètricament les edificacions de la parcel·la situada en l'Avinguda Joan Castelló i Guasch núm. 56-66 de Sant Ferran, TM Formentera
55 Aprovació inicial de la modificació puntual número 3 del PTI de Formentera - regulació d'aspectes territorials de l'ordenació turística
56 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols
57 Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 29 de juny de 2018 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
58 Aprovació definitiva de l’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA SFC-06 de Sant Francesc; TM Formentera
59 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/566
60 Informació pública d’incoació de l’expedient de revisió d’ofici de l’expedient urbanístic promogut per Punta Na, SLU a partir de les Sentències recaigudes al P.O. 78/2014 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
61 Publicació de l’Acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva del projectede conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequaciórespecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
62 Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2017 interposat per l’entitat PLAÇA DE SANT FERRAN, S.L.contra l’acord del Ple del CIF d’aprovació definitiva de la modificació núm. 2 de les NNSS-PTI
63 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
64 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA
65 Aprovació definitiva de l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació de Via Pública amb terrasses i altres Instal·lacions
66 Publicació de l'Acord del Ple del CIF d’aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris afectades pel projecte de reforma i adequació respecte dels carrers Guillem de Montgrí i València de Sant Ferran
67 Ordenança de regulació d’horaris, d’amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives
68 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2016/6
69 Anunci aprovació Pla d'Inspecció de Turisme 2017
70 Anunci aprovació Pla d'Inspecció d'activitats 2017
71 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d’enguany de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats (CTA)
72 Informació pública de l'aprovació inicial del nomenclàtor de la designació de nous carrers i vies urbanes a Formentera
73 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 2 del PTI-NS de Formentera
74 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessora d’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 01-2017)
75 Convocatòria de sessió ordinària de la comissió tècnica assessorad’urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats
76 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 301-2016
77 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 379-2016
78 Anunci publicació tràmit expedient a sòl rústic núm. 314-2016
79 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/380
80 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/350
81 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/340
82 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/305
83 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2016/304
84 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/285
85 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2016/284
86 Publicació de Decrets en relació a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera (CTA)
87 Publicació d’Acord del Ple del CIF en sessió ordinària celebrada el 28/10/2016 d’aprovació inicial de projecte de conveni urbanístic amb les comunitats de propietaris pel projecte de renovació del paviment i servei d’infraestructures al nucli des Pujols
88 Decret delegació Secretaria CTA a na Paola Sales
89 Convocatòria de sessió ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i activitats (sessió 04-2016)
90 Convocatòria de sessió ordinària de la CTA (Comissió Tècnica Assessora) d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats (Sessió 02-2016)
91 Diligència sobre ajornament de sessió núm. 2 d'enguany de la CTA
92 Exposició pública del projecte d’electrificació amb instal·lació de xarxa MT subterrània. (Exp. 238/2009 d’obra major)
93 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/461
94 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 de febrer de 2016 d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la UA POL-03
95 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/288
96 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2015/457
97 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2015/04
98 Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01
99 Diligència sobre ajornament de sessió núm.6 d'enguany de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats
100 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/109
101 Publicació d’expedients d’obres a sòl rústic – declaracions d’interès general núm. 01-02-03/2015
102 Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2014/247
103 Publicació de nomenament de membres de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CTA
104 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/261
105 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/251
106 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/242
107 Notificació de requerimient de documentació de l'expedient de llicència d’obra menor Nº2011/168
108 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2015/254
109 Expedient d’obres a sòl rústic, núm. Llcències d'obres 2014/307
110 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/140
111 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. DECLARACIÓ D'INTERÈS GENERAL 2014/04
112 Establiment de condicions referents a l’aplicació del dret fonamental al repós per tal de preservar la qualitat turística i ometre sorolls per a aquelles persones que descansin en vacances, o puguin causar molèsties als residents
113 Edicto la Nassa SCP
114 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2015/63
115 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 432-201
116 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 431-2014
117 Anunci tramitació expedient a sòl rústic núm. 430-2014
118 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/412
119 Publicació de l'expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2014/499
120 Publicació de l’acord del Ple del Consell insular de Formentera en sessió de 30 de gener de 2015, d’aprovació de béns i drets, i declaració de la necessitat per les unitats d’actuacions anomenades UA EPJ 05 i UA EPJ 06
121 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicència d'Obres 2014/86
122 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Sessió 08-2014 ajornada.
123 Anunci d'ajornament de sessió ordinària de la CTA núm. 8-2014 pel mes de gener
124 Convocatòria ordinària de la Comissió Tècnica Assessora d'urbanisme, ordenació del territori, patrimoni històric i activitats (sessió 08-2014)
125 Acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA SFC-03, situada a Sant Francesc, TM Formentera
126 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 05, TM Formentera
127 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular Formentera de dia 31 d’octubre de 2014, concretament a la unitat d’actuació anomenada UA EPJ 06, TM Formentera
128 Informació pública tramitació de l'expedient núm. 88/2014 de permís d'instal·lació i obres per una activitat permanent major de Restaurant al Port de La Savina (CTA)
129 Expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències d'obres 2014/292
130 Notificació de requerimient de documentació bàsica de l’expedient de segregació nº 2014/6

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Urbanism and Territory planning

perfilcontractant_home_eng
Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 21 52
urbanisme@conselldeformentera.cat

Agència Tributària de les Illes Balears

Citizen Information Office
c. de Ramón Llull, 6
07860 San Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87 · fax 971 32 25 56
consell@conselldeformentera.cat

Horari d'atenció al públic
de 9 a 14h 
de dilluns a dissabte

twitter

 

facebook

horaris_eng_baix_1

boto YOUTUBE