• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública d'àmbit general
   Mostra'n  
31 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Bancaria “la Caixa” per al Desenvolupament dels Projectes del Programa de Gent Major 7179
32 Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 7064
33 Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2020 pel qual es nomenen els vocals, el president i el secretari del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears 6891
34 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta institució de la informació corresponent a l'exercici del control intern de les entitats locals de les Illes Balears 7122
35 Aprovació definitiva i bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de 2020 6811
36 Exposició pública del procediment de declaració com a Bé d'Interès Cultural del molí Vell de la Mola 6738
37 Incoació de l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural el molí Vell de la Mola 6680
38 Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2020 7133
39 Exposició pública del projecte d’obres anomenat “Accés a la nova zona escolar de Sant Ferran, Formentera” 7279
40 Nomenament de les persones que formen part de la Comissió Específica d’Arqueologia del Consell Insular de Formentera 7053

Pàgina 4 de 13

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1