• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Serveis Generals Presidència

Balanç del Servei de Socorrisme de Formentera de 2022

foto 2022xi socorrismeEl Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Interior, informa que el passat dilluns 31 d'octubre va finalitzar el Servei de Socorrisme i Salvament de Platges d'aquest 2022 a Formentera. En total, els socorristes han realitat 1.329 assistències sanitàries, de les quals 22 varen requerir evacuació per assistència al centre hospitalari i 40 varen ser rescats de persones. Cal destacar que una de les persones rescatades va perdre la vida com a conseqüència d'haver patit un ofegament en aigües de Migjorn el passat 17 de juny. D'altra banda, els socorristes també han atès 927 incidències per picades de borns i 41 per altres picades.

El servei de socorrisme es presta entre l'1 de maig i el 31 d'octubre, i la plantilla completa ascendeix a 25 efectius, tot i que aquest any només s'han pogut contractar 20 efectius a causa de la falta de personal. El conseller d'Interior, Josep Marí, ha agraït als socorristes la seua implicació, "gràcies al sobreesforç que han fet fent hores extres hem pogut oferir el servei de manera completa".

Platges adaptades i cardioprotegides
Recordam que les platges des Arenals i es Pujols estan adaptades perquè s'hi puguin banyar persones amb mobilitat reduïda. En total, 35 usuaris han gaudit d'aquest servei.


2 de novembre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El ple aprova per unanimitat presentar un recurs contenciós administratiu contra la modificació del Reglament General de Costes

foto 2022x ple AEl Consell de Formentera ha celebrat avui la sessió ordinària del ple d'octubre que ha aprovat una proposta conjunta de tots els grups per demanar la modificació del Reglament de Costes i presentar-hi un recurs contenciós administratiu. En aquesta proposta s'insta el Govern de l'Estat a modificar la redacció del Reglament General de Costes vigent després de l'aprovació del RD 668/2022, d'1 d'agost, eliminant els canvis produïts que poden augmentar l'arbitrarietat en les partions i en els atorgaments de les concessions administratives en domini públic de manera que s'atenguin les al·legacions que es varen efectuar en el procés de participació pública obert al novembre de 2021.

Així mateix, s'insta el Govern de l'Estat a suspendre qualsevol tràmit que comporti mesures restrictives de drets en aplicació de les novetats reglamentàries operades després de la reforma del Reglament en tant no s'efectua el que es preveu en el punt anterior i a iniciar un procés de reforma de la vigent Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, llei que permeti millorar la conciliació entre la protecció del domini públic marítim terrestre amb els drets consolidats dels ocupants i el reconeixement del valor etnològic, cultural i històric dels nuclis de població i elements costaners tradicionals per a atorgar-los protecció. Finalment, cal destacar que en la proposta s'insta el Consell de Formentera a presentar un recurs contenciós administratiu contra la modificació del Reglament General de Costes amb la finalitat de defensar els drets dels afectats per aquesta.

El conseller de Territori, Rafael González i el conseller de Sa Unió, Javier Serra han coincidit en afirmar que la delimitació del domini públic maritimoterrestre a Formentera sempre ha estat un tema molt sensible i d’una importància cabdal per a l’illa, donada la seva repercussió tant en l’economia com en la vida de moltes famílies afectades. Des de Formentera, sempre s’ha defensat la necessitat de garantir la protecció del litoral de l’illa, i al mateix temps retornar la titularitat de les edificacions preexistents a la delimitació costanera de l’any 1997 als seus legítims propietaris. Demà a les 12 h a la Sala d’Actes s’ha convocat una reunió amb la plataforma d’afectats i els serveis jurídics contractats pel Consell per presentar el recurs contenciós administratiu.

Modificació pressupostària
El Ple ha aprovat amb els vots de l'equip de Govern de Gent per Formentera i PSOE, i amb l'abstenció del grup de Sa Unió, la proposta d'aprovació inicial d'una modificació pressupostària de 2.250.000 € per fer front al pagament de les noves instal·lacions compartides amb l'illa d'Eivissa a Ca na Putxa en matèria de residus a (500.000 €), l'incrementat de feines de manteniment de camins i carreteres (670.000 €), la liquidació del projecte de remodelació del carrer de s'Espalmador (170.000 €) as Pujols i la liquidació del Vial d'accés a la Residència de Majors (90.000 €), així com a l'increment del cost de l'energia elèctrica i gas (125.000 €), entre d'altres. Aquesta modificació es fa, segons ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, "per ajustar a la realitat els comptes a causa de la crisi econòmica, així com de noves instal·lacions projectades". En aquest sentit, ha destacat que aquesta modificació pressupostària es fa a càrrec dels romanents de la institució i que el deute del Consell de Formentera segueix sent zero.

Transport públic
D'altra banda, el Ple ha donat suport unànime a la proposta per instar el Govern de l'Estat a bonificar al 100 % els abonaments i títols multiviatge del transport regular terrestre en autobús de Formentera, des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre i durant les possibles pròrrogues que s'apliquin (actualment ja s'ha avançat la possibilitat que s'ampliï la bonificació a tot l'any vinent). En aquest sentit, el conseller de Mobilitat, Rafael González, ha explicat que a hores d'ara el govern central abona el 50 % del transport regular terrestre en autobús a Formentera, i el Consell el 20 % per als no residents i el restant 50 % per als residents. "Amb aquesta proposta demanam que igual que subvencionen el 100 % del transport ferroviari a Mallorca, aquí a Formentera ens subvencionin també totalment el tipus de transport públic que tenim, per ajudar a pal·liar els efectes de la important pujada de preus i també per millorar la mobilitat sostenible a la nostra illa", ha destacat Rafael González.

Defensa de l'autonomia local a la Llei d'Arxius
Amb els vots a favor de tots els grups polítics, el Ple també ha aprovat iniciar els tràmits per defensar l'autonomia local de Formentera, contra la tramitació de la Llei 6/2022, de 5 d'agost, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears pel que fa als articles 35 i 39. La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha defensat la proposta i ha assenyalat que "la llei d'arxius aprovada en el Parlament no reconeix l'autonomia de la nostra illa, emparada per la Constitució i l'Estatut, i posa en risc les nostres competències sobre el nostre patrimoni documental". La consellera Guasch ha destacat que en aquesta llei "les nostres competències és veuen envaïdes per les quals s'atorguen l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera".

Així, el Consell aprova sol·licitar un dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears sobre aquest fet i en el cas de la seva resolució sigui negativa, s'elevarà el conflicte davant del Tribunal Constitucional. Raquel Guasch ha assenyalat, finalment: "No podem hipotecar el futur de l'Arxiu de Formentera".

Petició de deducció autonòmica
Així mateix, l'equip de Govern de GxF-PSOE i el grup de l'oposició, han donat el vistiplau a la proposta per instar el Govern de les Illes Balears a impulsar totes les actuacions necessàries perquè les famílies amb estudiants de Formentera, Eivissa i Menorca que cursin qualsevol estudi superior fora de l'illa de residència habitual es puguin beneficiar de la deducció autonòmica prevista a l'article 4t del Decret legislatiu 1/2014. "A Formentera hi ha una llarga tradició d'estudiants que marxen a estudiar a altres comunitats autònomes i no només a les altres illes, per això demanam que, independentment, de si hi ha oferta educativa a les Balears, també s'apliqui aquesta deducció autonòmica a les famílies d'estudiants de la nostra illa, que compleixin els requisits econòmics, encara que cursin estudis fora de les illes, bé sigui a altres comunitats o a països de la Unió Europea", segons ha declarat la consellera d'Educació, Susana Labrador.

La consellera ha destacat que a Formentera no es poden cursar estudis superiors de forma presencial i ha demanat que "les beques educatives i ajudes econòmiques, com aquesta deducció a l'IRPF, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Estat haurien de tenir en compte les particularitats de la nostra illa , la triple insularitat i els sobrecostos que això implica per als estudiants i famílies de Formentera", tal i com ja s'ha reclamat a altres propostes del Ple. Finalment, Labrador ha destacat que les ajudes educatives a les famílies és prioritària per al Consell que, tot i no tenir competències, anualment convoca ajudes per a compensar la doble/tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis fora de l'illa de Formentera, així com beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera.

Reglament del servei d'ajut a domicili
També s'ha aprovat de manera inicial el reglament de la prestació del servei d'ajut a domicili a l'illa de Formentera. El conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, ha destacat que es tracta "d'un reglament complet que marca els serveis d'ajuda domiciliària que s'ofereixen des del Consell" i que amb aquest document també es podrà signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esport i el Consell Insular de Formentera per gestionar el servei d'ajut a domicili per a persones en situació de dependència.

Senador propi
El Ple també ha donat el vistiplau a una proposta presentada per Sa Unió que insta el Congrés dels Diputats que tramiti, al més aviat possible, la proposició de Llei aprovada pel Parlament Balear perquè Formentera pugui comptar amb un senador propi en la Cambra Alta en la propera legislatura.

Compareixença Rafael González
Avui ha comparegut el conseller de Mobilitat i Territori, Rafael González. Una de les iniciatives més importants de l'àrea de Mobilitat és el projecte formentera.eco de regulació de l'entrada i circulació de vehicles a l'illa, "que ha arribat al seu quart any d'aplicació amb resultats positius i palpables que han demostrat que la regulació funciona", segons ha declarat el conseller. En aquest sentit, Rafael González ha destacat que el trànsit aquest estiu ha baixat un 8,5 % respecte al màxim històric de l'any 2017, i les entrades i sortides de vehicles a l'agost al port de la Savina han baixat un 3,2 % respecte l'agost passat, segons dades de l'Autoritat Portuària de Balears. La reducció de vehicles i de trànsit també ha suposat l'impuls dels mitjans de transport més sostenibles: la bicicleta i el transport públic, ha afegit. Com a principal repte d'aquesta àrea, ha assenyalat que aquest hivern es farà la licitació de la nova concessió de transport públic.

Pel que fa a l'àrea de Territori, el conseller ha explicat que pel que fa la part d'ordenació, s'ha aprovat definitivament la modificació 4 del Pla Territorial Insular, que permet disposar de sòl per a una nova promoció d'habitatges de protecció oficial a Sant Ferran, i regular i facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum als habitatges de l'illa. També hi ha en tramitació dos noves modificacions, "per adaptar-nos a la Llei agrària balear i per disposar de sòl públic a as Ca Marí on ubicar l'estació de bombeig de la futura xarxa d'aigües residuals". Pel que fa a la tramitació de llicències i permisos, Rafael González ha destacat "l'esforç i els canvis realitzats per augmentar la capacitat de resolució de l'àrea, que a dia d'avui ha incrementat la resolució d'expedients respecta a l'inici de legislatura". Finalment, el conseller ha agraït la gran feina que fan els treballadors de les seues àrees.

Declaració institucional
Per acabar, el Ple ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per la Despatologizació Trans*. "Una data en la qual donam espai a la reivindicació no sols de la vivència i identitat de gènere de les persones trans* sinó també de la necessitat de garantir un a societat que vetlli pels seus drets humans bàsics", segon ha assenyalat la presidenta i consellera d'Igualtat, Ana Juan, que ha subratllat: "Deixem d'estigmatitzar, i actuem des de les institucions públiques en favor de la seva realitat i en contra de es barreres que avui dia encara es troben les persones que se surten de la norma imposada".

27 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

El Cap de Policia i la Policia Tutora de Formentera condecorats per l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears

foto 2022x condecoracionsEl Govern, mitjançant l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, va lliurar ahir les medalles amb distintiu verd i blanc, les felicitacions públiques i els segells de qualitat a 14 les policies locals d'Eivissa i Formentera. El conseller d'Interior, Josep Marí, el cap de Policia Local, Félix Ramos i la Policia Tutora, Pilar Daviu i el Policia d'Educació Viària, Xavier Torrens varen assistir a l'acte.

L'oficial Félix Ramos va rebre la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc pels 30 anys de servei amb una trajectòria destacable, a proposta del Consell Insular de Formentera. Per la seua part, la Policia Tutora va rebre el segell de qualitat professional del programa Policia Tutor del Consell de Formentera.

El conseller Josep Marí ha felicitat a Félix Ramos per la seua trajectòria i per tota la feina que ha fet des que ha estat al capdavant de la Policia Local de Formentera. Així mateix, ha agraït a la policia tutora la gran dedicació com agent de proximitat especialitzada en les tasques relacionades amb els centres educatius i els menors.

A la cerimònia també es va presentar la memòria del curs 2021-2022 dels Policies Tutors i d'Educació Viària.


21 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Dos taules rodones obren els actes commemoratius del 200 aniversari de l'Ajuntament

foto 2022x primer acte 200 AEls actes commemoratius del 200 aniversari de l'Ajuntament que impulsa el Consell de Formentera varen començar ahir amb la celebració de dos taules rodones a la Sala de Cultura (Cinema). La primera d'elles, moderada per Pepo Rubio, i sota el títol "Governar a Formentera: l'experiència dels últims 39 anys" va comptar amb la presència dels batles i batlesses Victor Tur, Vicent Escandell, Vicent Serra, Isidor Torres, Juan Manuel Costa, Jaume Ferrer, Alejandra Ferrer i Ana Juan Torres. Posteriorment, es va celebrar una segona taula amb els representants d'associacions i agents socials sobre la "Transformació i conservació: el present de Formentera" i moderada per Toni Ruiz. Hi han participat Jordi Crespo (Comissió de Festes de Santa Maria), Maria Teresa Ferrer (OCB), Verónica López (AVIF), els empresaris Antònia Ferrer i Vicent Tur, l'historiador Santi Colomar, Jamal el Mansouri (centre Islàmic) i Lina Mayans (treballadora del Consell).

La presidenta del Consell, Ana Juan, va agrair la presència dels participants i del públic en aquest primer acte commemoratiu: "Ens fa molta il·lusió organitzar aquests esdeveniments que entenem com una celebració popular i aquestes taules rodones que volem que fossin un espai molt enriquidor d'intercanvi d'opinions i experiències que ens han de fer servir per pensar i treballar per una illa millor per a les futures generacions".

La resta d'actes continuaran avui divendres amb la celebració d'una festa popular a la plaça de la Constitució amb concerts i torrada des de les 20.30 hores, una exposició el dilluns 24 d'octubre, des de les 18 hores a la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell sobre la història de la institució, amb fotografies dels edificis, relació i galeria de fotos, objectes i documents (bastó de comandament, llibres municipals, censos electorals, pressupostos, etc.) i un concert commemoratiu de música contemporània i dansa/moviment a la Sala de Cultura (Cinema) el dijous 27 d'octubre, a les 20.30 hores.

A més, ahir es van vendre una trentena de camisetes commemoratives la recaptació de les quals va en benefici de Formenterers Solidaris i que també es podran adquirir en els propers esdeveniments organitzats.

21 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Robert P. Hawkins dona al Consell de Formentera quatre obres de la seva darrera exposició

foto 2022x r hawkins AEl pintor nord-americà resident a l'illa Robert P. Hawkins ha fet una donació al Consell de Formentera de quatre de les obres que varen formar part de l'exposició "Dibuixos i pintures del quiosc de n'Anselmo" celebrada el passat mes de setembre al Centre Antoni Tur 'Gabrielet'. La presidenta Ana Juan ha signat avui el conveni amb l'artista, que exposa a l'illa des de l'any 1982, i ha agraït "l'aportació pictòrica i humana de Hawkins a Formentera al llarg de la seva vida". Les obres donades són "Construction Anselmo I", "Construction Anselmo 11", "Tots junts" i "Sobre taula".

17 d'octubre de 2022
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

Més articles...

Pàgina 21 de 139

21

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat

twitter

 

facebook

boto INSTAGRAM

boto YOUTUBE