• Català
  • Castellano
  • English

Ajudes socials

Ajudes Socials

Renda Social Garantida (RESOGA)

https://www.caib.es/sites/faqs-covid/ca/renda_social_garantida

 

Mesures de suport a les famílies [Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 («BOE» núm. 65, de 13 de març de 2020 Última modificació: 28 de març de 2020. Referencia: BOE-A-2020-3580)].

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

 

Garantia de subministrament d'aigua i energia

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

 

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

  • Ampliació de la moratòria d'hipoteques: S'amplia a tres mesos la moratòria en el pagament d'hipoteca.
  • Moratòria de pagament en els crèdits al consum i reemborsament de viatges.
  • Viatges combinats i reserves d'hotel cancel·lats.
  • Plans de pensions: els partícips d'un pla de pensions que, a conseqüència de la crisi del coronavirus, estiguin en situació de desocupació per un ERTO o de cessament de negoci, podran rescatar els seus estalvis.
  • Portabilitat telefònica: els usuaris podran tornar a canviar de companyia telefònica [...] sempre que no suposi un desplaçament de tècnics a la llar per a qualsevol instal·lació.
  • Prohibició de talls de subministraments: els talls energètics i d'aigua en l'habitatge habitual estaran prohibits durant l'estat d'alarma.
  • Ampliació del bo social: perquè les persones que quedin en situació de vulnerabilitat, com a treballadors afectats per acomiadaments o autònoms.
  • Violència de gènere: es garanteixen com a serveis essencials els serveis d'atenció a víctimes d'explotació sexual i es reforça l'ajuda a víctimes de violència masclista.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

 

Permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf