• Català
  • Castellano
  • English

Llogers

Lloguers

BOIB 199, de 24 de noviembre de 2020 Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 12 de novembre de 2020 d’aprovació de les Bases reguladores per atorgar en règim de concurrència no competitiva ajuts a l’ Habitatge per part del Consell Insular de Formentera per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual any 2020, així com també s’aprova simultàniament la convocatòria corresponent

Annex 1 Solicitud

Annex 2 Model autorització

Annex 3 Declaració responsable

Annex 4 Comunicació perceptors de la subvenció

 

BOE 113 -23/042020 Revisió i modificació els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del Programa 1996 del Pla d'Habitatge 1996-1999, Pla d'Habitatge 1998-2001, Pla d'Habitatge 2002-2005 i Pla d'Habitatge 2005-2008

Resolució de 7 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 31 de març de 2020 (BOE Núm. 113 de 23 d'abril de 2020).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4574.pdf

 

Ajudes al LLOGUER

https://www.caib.es/sites/faqs-covid/ca/ajudes_lloguer/

 
Ajudes HIPOTECA

https://www.caib.es/sites/faqs-covid/ca/ajudes_hipoteca/

 
Mesures HABITATGE (CAIB)

https://www.caib.es/sites/faqs-covid/ca/mesures_habitatge/

 
Decret llei 6/2020, d'1 d'abril, mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària (BOIB Núm. 48 1 d'abril de 2020 Sec. I. - Pàg. 10848)

  • Mesures relatives a les ajudes al lloguer d'habitatge.

 

Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual (RD 8/2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

 
Moratòria d'hipoteques d'habitatges i locals (RD 11/2020)

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/dof/spa/pdf

 
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

  • Suspensió dels desnonaments: per lloguer per a les persones vulnerables durant sis mesos i pròrroga de la mateixa durada per als contractes que estiguin a punt de vèncer.
  • Ajuda als inquilins (microcrèdits estatals al 0%).

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/dof/spa/pdf