• Català
  • Castellano
  • English

Cultura

Cultura

Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig
Mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social (COVID-2019).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf


BOIB 57 - 16/04/2020

Convocatòries urgents de subvencions de l'Institut d'Estudis Balears (Cultura): Suport a la projecció de les arts visuals de les Illes Balears / Suport a les activitats de projecció de les arts escèniques de les Illes Balears / Suport a activitats de projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears / Suport a activitats de projecció de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears


http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11154/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472


BOIB 58 - 18/04/2020
Convocatòries urgents de subvencions de l'Institut d'Estudis Balears (Cultura): Suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11155/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472


BOIB 60 - 23/04/2020
Correcció d'errades de la Resolució de 15 d'abril de 2020 per la qual es convoquen d'urgència les subvencions per donar suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11157/seccio-iii-altres-disposicions-i-actes-administrat/472